Burmistrz ustalił w decyzji na mój wniosek warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku handlowego o część, w której mieścić się będzie piekarnia. Właściciel szklarni na sąsiedniej działce zamierza zaskarżyć rozstrzygnięcie. Uważa, że rozbudowa spowoduje zacienienie części jego działki. Czy w decyzji burmistrz powinien tę kwestię rozstrzygnąć?
Nie, w toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy nie podlegają badaniu kwestie związane z ewentualnym wpływem planowanej lokalizacji inwestycji na zacienienie. Pogląd ten potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 12 września 2019 r. (sygn. akt II SA/Go 269/19) wskazał np., że kwestie dotyczące usytuowania inwestycji na działce, podobnie jak te związane z zacieniem czy zachowaniem przepisów przeciwpożarowych, nie są badane w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
Na etapie wydawania warunków zabudowy kwestia zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi nie ma znaczenia dla spełnienia warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie jest więc dokonywana szczegółowa analiza warunków technicznych planowanej inwestycji. Te zyskują kluczowe znaczenie na etapie projektowania konkretnego obiektu budowlanego, kiedy ważne jest spełnienie wymagań określonych w art. 5 i 6 prawa budowlanego. Nie są natomiast przesłanką warunkującą uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z: 20 lutego 2019 r., sygn. akt II OSK 855/17, i 26 czerwca 2019 r., sygn. akt II OSK 1633/18).
Celem decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jest przesądzenie, na podstawie obowiązujących na określonym terenie przepisów prawa planistycznego, o zgodności zamierzonej inwestycji z tymi przepisami. Według gorzowskiego WSA decyzja o warunkach zabudowy przesądza jedynie o rodzaju (przeznaczeniu, powierzchni zabudowy, wysokości itd.) obiektu budowlanego, który może zostać na konkretnie wskazanym terenie wybudowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planistycznego.
Podstawa prawna
• art. 61 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815)
• art. 5 i 6 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815)