Naruszono renomę spółki komandytowej, której byłem wspólnikiem. Zostało więc wytoczone powództwo o ochronę tego dobra osobistego spółki i zapłatę na jej rzecz zadośćuczynienia. W toku procesu została ona jednak przejęta przez inną spółkę (spółkę akcyjną, której jestem członkiem zarządu) i to właśnie ta następczyni przejęła rolę powódki. Czy następca prawny spółki komandytowej, która została zlikwidowana, może domagać się zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych?

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Ten zaś, czyje dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać jego zaniechania, chyba że nie jest ono bezprawne. Natomiast w razie dokonanego naruszenia dopuszczalne jest także żądanie, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, a w szczególności, żeby złożyła oświadczenie o odpowiedniej treści i w stosownej formie. Nie jest wykluczone również domaganie się zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Z kolei gdy wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia (po wykazaniu winy, wysokości szkody i normalnego związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniem). Nie uchybia to uprawnieniom przewidzianym w innych niż kodeks cywilny przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Jeżeli zatem dojdzie do naruszenia dobra osobistego, wówczas sąd może, ale nie musi, przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo wytoczono za życia poszkodowanego. Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się z kolei odpowiednio do osób prawnych.
W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 9 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 43/17, gdy jedna osoba prawna ulega likwidacji, a jej prawa i obowiązki przejmuje inna osoba prawna, dochodzi do sukcesji generalnej podobnej w skutkach do spadkobrania. Oznacza to, że roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych przechodzi na następcę prawnego pod tytułem ogólnym osoby prawnej. Warunkiem jest jednak, żeby powództwo o jego zasądzenie zostało wytoczone przed jej ustaniem. Brak jest bowiem argumentów przemawiających za odmiennym potraktowaniem tego żądania.
Odpowiadając zatem na pytanie czytelnika, można stwierdzić, że skoro powództwo zostało wytoczone przez spółkę komandytową, to spółka akcyjna, która ją przejęła, może żądać zapłaty zadośćuczynienia na swoją rzecz za naruszenie renomy spółki komandytowej.

wzór

Płock, 21 sierpnia 2019 r.
Do Sądu Okręgowego
I Wydział Cywilny
w Płocku
Powód:
Usługi Transportowe Patrycja Iksińska sp.k.
z siedzibą w Płocku (nr KRS: 0000012345)
ul. Kwietniowa 3, 09-400 Płock
reprezentowana przez Patrycję Iksińską ‒ komplementariusza
Pozwana:
Weronika Nowak
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Usługi Budowlane Weronika Nowak
ul. Majowa 1, 09-400 Płock
Wartość przedmiotu sporu: 10 000 zł
opłata sądowa: 600 zł (od pozwu o ochronę dóbr osobistych)
opłata sądowa: 500 zł (od pozwu w części dotyczącej żądania zadośćuczynienia)
Pozew o ochronę dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia
wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
Działając w imieniu powodowej spółki Usługi Transportowe Patrycja Iksińska sp.k. z siedzibą w Płocku, załączając informację z 21 sierpnia 2019 r. odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego powodowej spółki, wnoszę o:
I.
1) Nakazanie pozwanej Weronice Nowak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Usługi Budowlane Weronika Nowak złożenia niżej określonego oświadczenia opatrzonego jej własnoręcznym, czytelnym podpisem, a następnie nadania go listem poleconym na adres powodowej spółki oraz na adres Sandry Kowalskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Budowlanka Sandra Kowalska, adres: ul. Czerwcowa 4, 09-400 Płock, przy czym do egzemplarza pisma dla powodowej spółki należy dołączyć kserokopię dowodu jego nadania do Sandry Kowalskiej: „Przepraszam za to, że 19 lipca 2019 r. naruszyłam renomę spółki Usługi Transportowe Patrycja Iksińska sp.k. z siedzibą w Płocku, co polegało na tym, że w piśmie z 19 lipca 2019 r. skierowanym do Sandry Kowalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Budowlanka Sandra Kowalska (adres: ul. Czerwcowa 4, 09-400 Płock) podałam, że «ta spółka Patrycji Iksińskiej z ul. Kwietniowej z Płocka ma mnóstwo długów». Oświadczam, że informacje te były bezprawne, nieprawdziwe i niepoparte dowodami. Niniejsze oświadczenie zostało złożone w wykonaniu prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Płocku o sygn. ...” w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;
2) Zasądzenie od pozwanej Weroniki Nowak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Usługi Budowlane Weronika Nowak na rzecz powodowej spółki Usługi Transportowe Patrycja Iksińska sp.k. z siedzibą w Płocku 10 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę spowodowaną naruszeniem dobra osobistego powodowej Spółki;
3) zasądzenie od pozwanej Weroniki Nowak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Usługi Budowlane Weronika Nowak na rzecz powodowej spółki Usługi Transportowe Patrycja Iksińska sp.k. z siedzibą w Płocku kosztów procesu według norm przepisanych.
II.
Na podstawie art. 755 par. 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 730 oraz 7301 k.p.c. wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przez czas trwania niniejszego procesu poprzez zakazanie pozwanej rozpowszechniania informacji na temat powodowej Spółki sugerujących, iż ma ona jakiekolwiek długi ‒ do czasu prawomocnego zakończenia przedmiotowej sprawy.
W przypadku uwzględnienia tego wniosku na zasadzie art. 7562 par. 1 pkt 1 k.p.c. wnoszę o zagrożenie pozwanej nakazaniem zapłaty kwoty po 1000 zł na rzecz powodowej spółki za każdy wypadek naruszenia obowiązku określonego w postanowieniu.
Nadto wnoszę o:
……………………………………………………………
Uzasadnienie
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
W załączeniu:
………........………..........
………........………..........
………........………..........
..…………………………….
(podpis i pieczątka)
Podstawa prawna
Art. 23 i 24 oraz art. 448 w zw. z art. 445 par. 3 i w zw. z art. 43 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).