W ósmym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kończymy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach” oraz analizujemy przepisy rozdziału 13 „Przepisy przejściowe i przepis końcowy”.
Ustanowienie w porządku prawnym nowych instytucji i podmiotów (np. przedsiębiorstwa w spadku czy zarządcy sukcesyjnego) wymagało zmian w kilkudziesięciu innych aktach prawnych. Między innymi dokonano korekty w ustawie z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, dzięki czemu konto przedsiębiorcy ustanowione w kasie oszczędnościowo-kredytowej nie wygaśnie po jego śmierci (podobnie jak konto bankowe). Aby działalność przedsiębiorstwa w spadku mogła być kontynuowana płynnie po śmierci właściciela, konieczne były też zmiany w aktach regulujących działalność reglamentowaną na podstawie wpisu do rejestrów lub na podstawie koncesji. Wcześniej bowiem, przed wejściem w życie u.z.s.p.o.f., z chwilą śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zwykle dochodziło do wykreślenia danej osoby z odpowiednich rejestrów, a więc firma traciła prawo do prowadzenia danej działalności. Przepisy trzeba było więc przeformułować.
W tym odcinku opisujemy rozwiązania, które wprowadzono m.in. w ustawach z: