W ósmym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kończymy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach” oraz analizujemy przepisy rozdziału 13 „Przepisy przejściowe i przepis końcowy”.
Ustanowienie w porządku prawnym nowych instytucji i podmiotów (np. przedsiębiorstwa w spadku czy zarządcy sukcesyjnego) wymagało zmian w kilkudziesięciu innych aktach prawnych. Między innymi dokonano korekty w ustawie z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, dzięki czemu konto przedsiębiorcy ustanowione w kasie oszczędnościowo-kredytowej nie wygaśnie po jego śmierci (podobnie jak konto bankowe). Aby działalność przedsiębiorstwa w spadku mogła być kontynuowana płynnie po śmierci właściciela, konieczne były też zmiany w aktach regulujących działalność reglamentowaną na podstawie wpisu do rejestrów lub na podstawie koncesji. Wcześniej bowiem, przed wejściem w życie u.z.s.p.o.f., z chwilą śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zwykle dochodziło do wykreślenia danej osoby z odpowiednich rejestrów, a więc firma traciła prawo do prowadzenia danej działalności. Przepisy trzeba było więc przeformułować.
W tym odcinku opisujemy rozwiązania, które wprowadzono m.in. w ustawach z:
• 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847),
• 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.),
• 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409),
• 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.),
• 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1159),
• 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.),
• 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.),
• 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.)
• 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 382 ze zm.),
• 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.),
• 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1310 ze zm.),
• 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.),
• 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 471),
• z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548),
• 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 ze zm.).
Obszernych zmian ustawodawca dokonał też w ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1291). Mają one głównie charakter porządkowy. Ostatni rozdział wskazuje, że przepisy wchodzą w życie 25 listopada 2018 r., przy czym ustanawia w tym zakresie wyjątki. Ponadto reguluje sposób postępowania m.in. w przypadku umów podpisanych przed wejściem ustawy w życie czy też w ramach postępowań administracyjnych lub sądowych wszczętych przed wejściem w życie ustawy. W kolejnej części komentarza opiszemy zmiany, które do ustawy o zarządzie sukcesyjnym wprowadzi pakiet Przyjazne Prawo.