Państwowy dług publiczny w I kwartale 2019 r. wyniósł 1.005.260,4 mln zł , co oznacza wzrost o 20.940,8 mln zł, czyli 2,1 proc., w porównaniu z końcem 2018 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Jak podało MF, zmiana państwowego długu publicznego (PDP) w I kwartale br. była spowodowana m.in. wzrostem zadłużenia podsektora rządowego o 21.310,1 mln zł(+2,3 proc.) - w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 21.367,1 mln zł (+2,4 proc.).

Wpłynęły na nią także: spadek zadłużenia podsektora samorządowego o 362,4 mln zł(-0,5 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 542,0 mln zł (-0,7 proc.) oraz spadek zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 6,9 mln zł (-10,0 proc.).

Resort poinformował ponadto, że zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec I kwartału 2019 r. 1.062.243,7 mln zł, co oznacza wzrost o 24.207,7 mln zł (+2,3 proc.) w porównaniu z końcem 2018 r.

Reklama

Z kolei, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2019 r. 1.054.864,3 mln zł. Oznacza to wzrost o 20.487,4 mln zł (+2,0 proc.) w porównaniu z końcem 2018 r.

Według MF na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2019 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim: spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 152,1 mln zł; spadek zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 215,2 mln zł); a także "zmiana stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)" wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-881,5 mln zł) oraz fundusze umiejscowione w BGK (w tym KFD, +785,0 mln zł), "co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji i wzajemnych zobowiązań sektora" - podał resort.

Jak dodano, w strukturze długu publicznego dominują instrumenty rynkowe (85,1 proc. udziału na koniec I kwartału 2019 r.) - w tym przede wszystkim instrumenty wyemitowane na rynku krajowym (63,8 proc.). "Udział instrumentów rynkowych w PDP wzrósł w I kwartale o 0,3 pp" - czytamy.