W jaki sposób podmioty gospodarujące odpadami mogą spełnić obowiązek dostarczenia zaświadczeń o niekaralności udziałowców nieujawionych w KRS? Ministerstwo wyjaśnia, że wraz z wnioskiem o zaświadczenie do KRK powinny one wnieść oświadczenia zarządów potwierdzające ich udziały w spółce
Na początku kwietnia w tygodniku Firma i Prawo pisaliśmy, że firmy zarządzające odpadami, które przed dniem wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie do ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592) uzyskały zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające ich zbieranie lub przetwarzanie, mają obowiązek dostarczyć do 5 września zaświadczenia o niekaralności wszystkich wspólników w spółce. Zaświadczenia takie muszą również dostarczać spółki pierwszy raz starające się o wydanie zezwolenia. Chodzi o potwierdzenie, że żaden ze wspólników nie popełnił przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, 164 lub 168 w związku z art. 163 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (np. sprowadzenia katastrofy lub niebezpieczeństwa katastrofy). Przy czym powyższy obowiązek dotyczy nie tylko o firm posiadających wysypiska śmieci, lecz także tych magazynujących odpady lub przetwarzających je, np. poprzez spalanie lub recykling.
Ponadto konieczne jest przedłożenie zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności wszystkich wspólników. Rzecz w tym, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1218 ze zm.) w KRS ujawnieni są jedynie wspólnicy posiadający co najmniej 10 proc. udziałów. W spółkach z o.o. wspólników posiadających mniejsze udziały może być nawet kilkudziesięciu. Po naszym tekście Iwona Lisewska, radca prawny w kancelarii Nawrocki & Czerwiński sp.p., zwróciła uwagę, że z uzyskaniem zaświadczeń o ich niekaralności może być kłopot. Oddziały Krajowego Rejestru Karnego nie wiedzą bowiem, jak weryfikować wnioski podmiotów, które dotyczą wspólników spółki z o.o. nieujawnionych w KRS.
Wystąpiliśmy więc do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienie, jak przedsiębiorcy powinni postąpić w tej sytuacji. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że spółki, występując do Krajowego Rejestru Karnego o zaświadczenia dotyczące wspólników, powinny wykazać, że osoby, o które składają zapytania, są ich wspólnikami. – W tym przypadku wystarczające będzie dostarczenie przez podmiot, który chce uzyskać informację o wspólnikach nieujawnionych w KRS, podpisanego zgodnie z reprezentacją spółki oświadczenia, że dane osoby są wspólnikami spółki – zapewniają przedstawiciele resortu.
– To dobra informacja. I wygląda na to, że potwierdza się w praktyce. Ostatecznie, po kilku tygodniach namysłu toruński Punkt Informacyjny KRK potwierdził, że może wydawać zaświadczenia o niekaralności wspólników sp. z o.o. nieujawnionych w KRS na podstawie oświadczenia członków zarządu – komentuje mec. Iwona Lisewska.
Od resortu dowiadujemy się również, że zgodnie z art. 188 par. 3 k.s.h. każda spółka w przypadku jakichkolwiek zmian osób wspólników czy ich udziałów zobowiązana jest do składania do sądu rejestrowego aktualnej listy wspólników, podpisanej przez wszystkich członków zarządu. Oświadczenie zarządu będzie zatem odpowiadało w gruncie rzeczy takiej liście wspólników, nie będzie jednak obarczone wymogiem podpisania przez wszystkich członków zarządu. Można więc też zaakceptować podpisaną zgodnie z reprezentacją kopię złożonej do sądu listy wspólników.