Do Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Sędziego Stanisława Zabłockiego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną Dr Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Polskiej Rady Biznesu, zwracamy się do Państwa z prośbą o zainteresowanie się sprawą przedsiębiorcy i członka naszego Stowarzyszenia Piotra Osieckiego. W świetle posiadanych przez nas opinii prawnych, w tym sporządzonych przez autorytety z zakresu prawa karnego, Piotr Osiecki jest bezprawnie pozbawiony wolności i zachodzi pilna konieczność doprowadzenia do stanu zgodności z prawem.
Naszym zdaniem cała sprawa ma charakter bez precedensu w najnowszej historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z wielu powodów wydaje się także przykładem naruszenia praworządności, wolności obywatelskich, godności i podstawowych praw człowieka.

Wiele wskazuje na to, iż w sprawie tej doszło do rażących nadużyć w prokuraturze i wymiarze sprawiedliwości. Będziemy ją, jako organizacja społeczna, nadal uważnie monitorować.

Dziś bezradni i zatroskani losem jednego z naszych kolegów – polskiego przedsiębiorcy – zwracamy się do Państwa w nawiązaniu do maksymy wyrytej na budynkach Sądów: „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej”, i prosimy o zainteresowanie się sprawą Piotra Osieckiego. Pomimo wydanych w sprawie jednoznacznych postanowień Sądu i złożenia w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie orzeczonego poręczenia majątkowego, Piotr Osiecki od 22 stycznia 2019 r. przebywa w areszcie.

Podkreślamy, iż w jego sprawie, zgodnie z orzeczeniem Sądu zostało skutecznie złożone orzeczone poręczenie majątkowe, które cały czas pozostaje w dyspozycji Prokuratury, co tym samym wyklucza możliwość pozbawienia go wolności. Jego obrońcy zwrócili się do organów wymiaru sprawiedliwości o niezwłoczne wypuszczenie go z aresztu, niestety bez efektu. Piotr Osiecki jest pozbawiony możliwości opieki nad swoją rodziną, w tym nieuleczalnie chorą córką, nie może także zajmować się swoim przedsiębiorstwem, które również ucierpiało na skutek całej sytuacji.

Sprawa Piotra Osieckiego jest rażącym przykładem naruszenia praworządności i wolności obywatelskich zagwarantowanych przez Konstytucję RP.

Poniżej przedstawiamy w skrócie stan sprawy na podstawie orzeczeń Sądu Okręgowego i Apelacyjnego wydanych w sprawie Piotra Osieckiego.

1. Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r., orzekł:
na podstawie art. 249 § 1 k.p.k., art. 258 § 1 i 2 i § 2 k.p.k. oraz art. 263 § 2 k.p.k. uwzględnić wniosek Prokuratora i przedłużyć stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Piotra Osieckiego, (...), o dalsze 3 (trzy) miesiące od dnia upływu dotychczas stosowanego środka, tj. do dnia 27 lutego 2019 r. do godz. 6:03.

Na podstawie art. 253 § 2 k.p.k. oraz art. 266 §§ 1 i 2 k.p.k. zmienia stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe w kwocie 108.000.000 zł (stu ośmiu milionów) złotych, które może zostać złożone w postaci pieniędzy lub papierów wartościowych – weksli własnych niezupełnych wraz z oświadczeniami o wypłacalności wystawcy oraz z deklaracją wekslową upoważniającą do wypełnienia weksla w razie orzeczenia przepadku poręczenia, wystawionych przez (...); w terminie 30 dni od daty wydania postanowienia, które mają pozostać w dyspozycji Prokuratury Regionalnej w Warszawie z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa na etapie postępowania przygotowawczego.

Na podstawie art. 277 § 1 k.p.k. – w przypadku złożenia poręczenia majątkowego – zastosować wobec podejrzanego Piotra Osieckiego dodatkowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i zakazem wydania nowego.

Po spełnieniu warunku opisanego w pkt 2 postanowienia, tj. złożeniu w dniu 27 listopada 2018 r. przez kilkunastu przedsiębiorców poręczenia majątkowego w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, tymczasowe aresztowanie uległo zmianie na poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju, a Piotr Osiecki opuścił areszt.


2. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu zażalenia Prokuratora, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., orzekł:
zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie pierwszym w ten sposób, że na podstawie art. 249 § 1 k.p.k., art. 258 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k., art. 258 § 2 k.p.k. zastosować wobec podejrzanego Piotra Osieckiego, (...) środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 (trzech) miesięcy od daty ponownego zatrzymania;

Zmienić postanowienie w punkcie drugim w ten sposób, że wyeliminować z jego podstawy art. 253 § 2 k.p.k., w pozostałej części utrzymując go w mocy;

Utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie w jego punkcie trzecim.

W powołaniu na powyższe orzeczenie, na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, Piotr Osiecki został w dniu 22 stycznia 2019 r. osadzony w areszcie śledczym.

W związku z tym faktem zostały sporządzone dwie opinie prawne: prof. dr hab. Roberta Zawłockiego z UAM oraz dr Hanny Gajewskiej-Kraczkowskiej z UW, wskazujące na to, iż w świetle orzeczenia Sądu Apelacyjnego Piotr Osiecki powinien przebywać na wolności, między innymi z powodu utrzymania przez Sąd poręczenia majątkowego.
3. Sąd Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r., orzekł:
zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że z podstawy tymczasowego aresztowania wyeliminować art. 258 § 1 pkt 1 k.p.k.,

W pozostałym zakresie zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

Uwzględniając treść wszystkich trzech powyższych postanowień, orzeczenie Sądu w stosunku do Piotra Osieckiego ma obecnie następującą postać (brzmienie):

Na podstawie 249 § 1 k.p.k., art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k., art. 258 § 2 k.p.k., zastosować wobec podejrzanego Piotra Mariusza Osieckiego (…) środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 (trzech) miesięcy od daty ponownego zatrzymania;

Na podstawie art. 266 §§ 1 i 2 k.p.k. zmienia stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe w kwocie 108.000.000, 00 (stu ośmiu milionów) złotych, które może zostać złożone w postaci pieniędzy lub papierów wartościowych - weksli własnych niezupełnych wraz z oświadczeniami o wypłacalności wystawcy wraz z deklaracją wekslową upoważniającą do wypełnienia weksla w razie orzeczenia przepadku poręczenia, wystawionych przez (…) w terminie 30 dni od daty wydania postanowienia, które mają pozostać do dyspozycji Prokuratury Regionalnej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa na etapie postępowania przygotowawczego;

Na podstawie art. 277 § 1 k.p.k. – w przypadku złożenia poręczenia majątkowego – zastosować wobec podejrzanego Piotra Osieckiego dodatkowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i zakazem wydania nowego.