Uchybienie corocznemu obowiązkowi przekazania prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej publicznych cenników opłat za doręczenie paczek będzie zagrożone karą finansową, której maksymalna wysokość nie będzie mogła przekroczyć 2 proc. przychodu osiągniętego przez operatora w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary. Tak wynika z przygotowanego przez ministra infrastruktury projektu wprowadzającego zmiany w prawie pocztowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) oraz w prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).
Zmiany mają pozwolić na prawidłowe wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz.Urz. UE L 112/19).
Akt ten nałożył na operatorów świadczących takie usługi obowiązek corocznego przekazywania odpowiedniemu krajowemu organowi (w Polsce jest nim prezes UKE) informacji na temat prowadzonej działalności.
Rozporządzenie wymaga, aby operator informował m.in. o tym, ile wyniósł jego roczny obrót w ramach usług doręczania paczek czy też ile ich obsłużył w ciągu roku. Unijny prawodawca nakazuje również przekazywanie publicznych cenników opłat za doręczenie pojedynczych paczek. Aby zapewnić realny nadzór nad wywiązywaniem się z tych obowiązków informacyjnych, przygotowany przez ministerstwo projekt przewiduje, że czuwać nad tym będzie prezes UKE. Będzie on mógł nakładać sankcje na tych operatorów, którzy nie dostarczą odpowiednich dokumentów, nie udzielą wymaganych informacji lub przekażą informacje niepełne lub nieprawdziwe. Kara nie będzie mogła przekroczyć 2 proc. przychodu z działalności, osiągniętego przez operatora w roku poprzedzającym jej wymierzenie. Określając ostateczną wysokość sankcji, prezes UKE będzie brał pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalność ukaranego oraz jego możliwości finansowe. Dane potrzebne do dokonania takiego wyliczenia operator będzie musiał dostarczyć prezesowi UKE w ciągu 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli tego nie zrobi, organ ustali podstawę do naliczenia kary w sposób szacunkowy. W takim przypadku nie będzie ona mogła być niższa niż 500 tys. euro.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach