Rząd chce, aby Polacy zamykani w pokojach zagadek byli bezpieczniejsi. W tym celu wprowadzony zostanie szereg obostrzeń dla przedsiębiorców.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała w piątek, że jedna z kluczowych zmian będzie dotyczyła Polskiej Kwalifikacji Działalności. Zgodnie z rządowym pomysłem nastąpi wyodrębnienie „działalności rozrywkowej lub rekreacyjnej związanej z ryzykiem zagrożenia pożarem i koniecznością większej dbałości o warunki ewakuacji”. Nowa kategoria ma objąć m.in. escape roomy, domy strachu i pomieszczenia do gry w paintball laserowy.
– Wskutek jednego tragicznego zdarzenia podejmowane są działania, które w praktyce unicestwiają sens prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Uczciwiej byłoby jej wprost zakazać – komentuje adwokat Radosław Płonka, wspólnik w kancelarii Płonka Ozga.
Resort przedsiębiorczości liczy jednak na to, że oddzielna grupa w PKD przyczyni się do łatwiejszej identyfikacji podmiotów, które prowadzą escape roomy, a co za tym idzie ułatwi przeprowadzanie kontroli odpowiednim służbom.
– Już teraz mają one wystarczające narzędzia kontrolne. Udowodniono to przecież, przeprowadzając masowe kontrole w escape roomach po tragicznym zdarzeniu w Koszalinie - ripostuje Radosław Płonka. I dodaje, że oczywiście istnieje możliwość ukrywania się przedinspektorami. Ale takie umykanie jest przecież możliwe także przy rejestrowaniu działalności.
Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz zapowiada, że znowelizowane zostanie także prawo budowlane. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu konieczne będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Pierwsze zmiany w prawie wprowadzone zostały jeszcze w styczniu. 11 stycznia minister Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 r. poz. 67). Nowelizacja rozporządzenia uszczegóławia przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Przewidziano ponadto, aby o sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.
Kontrola w escape roomach przeprowadzana po wypadku w Koszalinie wykazała, że w większości z nich nie są przestrzegane procedury. W połowie stycznia resort spraw wewnętrznych poinformował, że strażacy skontrolowali 504 lokale. W trakcie sprawdzeń stwierdzono ogółem 1874 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 733 w zakresie warunków ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami wynosiła 433. Stanowi to niemal 86 proc. wszystkich skontrolowanych obiektów. Dla 69 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, a w 47 przypadkach nałożono grzywny (mandaty karne).
Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji, np. elektrycznych i grzewczych.