Proponujemy, by w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu obowiązkowo dołączać do zgłoszenia ekspertyzę wykonaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - poinformował we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński na konferencji dot. kontroli tzw. escape roomów.

We wtorek minister przedstawił wyniki kontroli w escape roomach, jaką przeprowadził Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dotychczas skontrolowano 418 obiektów, w 220 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne. W efekcie tych postępowań wyłączonych z użytkowania zostało 59 obiektów. Przyczyna wyłączeń były samowolne zmiany sposobu użytkowania oraz nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego obiektów, m.in. niedrożne przewody wentylacyjne lub ich brak.

Ponadto w stosunku do 115 obiektów nadal toczą się postępowania wyjaśniające. "Są to postępowania głównie związane z nieprzedłożeniem stosownych dokumentów, takich jak np. książka obiektu budowlanego, protokoły z kontroli okresowych stanu technicznego czy zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania" - powiedział Kwieciński.

Poinformował, że nieprawidłowości nie stwierdzono tylko w 83 obiektach. "To pokazuje potężną skalę niespełniania wymogów przepisów" - ocenił minister. Dodał, że do kontroli pozostały jeszcze 54 budynki, w których są prowadzone escape roomy.

Kwieciński na wtorkowej konferencji prasowej podkreślił, że w wyniku przeprowadzonych kontroli MIiR proponuje uzupełnienie przepisów dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w zakresie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.

"Będziemy chcieli proponować zmianę, która będzie zobowiązywała dołączenie do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej ekspertyzy sporządzanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych" - zapowiedział minister.

Dodał, że w obecnym kształcie ustawy prawo budowlane jest zapisany "obowiązek dołączenia do zgłoszenia ekspertyzy technicznej wykonanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń z odpowiedniej specjalności, a także stosownych pozwoleń, uzgodnień lub opinii wymaganych odrębnymi przepisami".

"Propozycja, o której mówię (...) w naszej opinii powinna się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w takich właśnie, w których doszło, czy jest planowana zmiana sposobu użytkowania zmieniająca warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego" - zaznaczył Kwieciński.

Dodał, że zmiana będzie dotyczyła dodania w art. 71 ustawy prawo budowlane po ust. 2 ustępu 2a o następującym brzmieniu: "w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, do zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych".

Szef MIiR dodał, że zmiany najprawdopodobniej zostaną przyjęte przez parlament w tym roku. Proponowane przepisy mają zostać dołączone do szerszego pakietu zmian w prawie budowlanym jakie przygotowuje resort inwestycji i rozwoju. Jak powiedział Kwieciński zmiany te są "na końcowym etapie prac" i dotyczą "kwestii urbanistycznych".

"Zdajemy sobie sprawę, że te zmiany, które chcemy wprowadzić będą dodatkowym utrudnieniem dla przedsiębiorców, absolutnie tego nie ukrywamy, ale uważamy jednak, że kwestie bezpieczeństwa, szczególnie kwestie bezpieczeństwa naszych dzieci (...) są kwestią nadrzędną" - powiedział Kwieciński.

4 stycznia w lokalu z pomieszczeniem typu escape room w Koszalinie wybuchł pożar, w którym zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna doznał ciężkich poparzeń.