Poniżej zestawienie propozycji zmian dotyczących prawa gospodarczego, które przyjął senat.

• Dłużnicy na cenzurowanym

24 poprawki, ale o charakterze legislacyjnym. To stanowisko Senatu do ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przewiduje ona utworzenie wyczekiwanego od dawna Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Ułatwi on komunikację stronom postępowań oraz zapewni ludziom dostęp do informacji o sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Założeniem projektodawcy było zwiększenie pewności obrotu i zagwarantowanie konsumentom i kontrahentom dostępu do informacji pozwalających na podjęcie świadomej decyzji o zawarciu kontraktu. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

• Wzmocniony nadzór bankowy

Żadnych zastrzeżeń izby wyższej nie wzbudziła nowelizacja niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Rządowy projekt wstępnie miał na celu doprecyzowanie pozycji Komisji Nadzoru Finansowego w systemie oraz zapewnienie lepszej komunikacji między nią a innymi instytucjami państwowymi. W toku prac legislacyjnych dodano jednak budzącą ogromne kontrowersje poprawkę. Przyjęta przez Senat ustawa umożliwia przejmowanie banków komercyjnych i spółdzielczych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych upadłością, przez banki w lepszej kondycji. Decydować o przejęciu będzie KNF.

• Byli wspólnicy wolni od długów

Przyjęta bez poprawek nowelizacja kodeksu cywilnego uniemożliwi stosowanie rozszerzonej wykonalności tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do byłych wspólników wszystkich spółek osobowych. W praktyce oznacza to, że za zobowiązania spółki nie będą już odpowiadać osoby, które w chwili wszczęcia postępowania wobec spółki nie były już wspólnikami. Ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r.

• Poprawiony garnitur dla spółek

Ponad 50 drobnych, ale istotnych w praktyce korekt przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. To kolejny pakiet przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Do wersji uchwalonej przez Sejm Senat nie miał żadnych poprawek. Ustawa wprowadza m.in. zmiany polegające na tym, że wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, jednorazowo możliwe będzie rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Skróci się – ze 150 do 90 dni – termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe zaś będzie podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym.

• Import sztuki filmowej

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej ma m.in. poprawić warunki funkcjonowania sektora produkcji audiowizualnej, stworzyć możliwości inwestowania zagranicznego kapitału w produkcje w Polsce i współpracy między polskimi a zagranicznymi producentami audiowizualnymi, zwiększyć aktywność polskich przedsiębiorców działających w sektorze produkcji audiowizualnej. W skrócie – stworzyć taki biznesowy klimat, by znane produkcje filmowe i serialowe powstawały w Polsce, a nie tak jak dotychczas np. na Węgrzech.
Senat nie miał zastrzeżeń do wersji uchwalonej przez Sejm, zatem ustawa trafi do podpisu prezydenta.

• Niewidomi do książek

To, że ktoś nie widzi lub widzi kiepsko, nie powinno uniemożliwiać mu dostępu do literatury. To podstawowe założenie nowelizacji ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych, którą Senat przyjął bez poprawek. Przewiduje ona zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym lub z inną niepełnosprawnością dostęp do utworów drukowanych. Łatwiejsze stanie się kopiowanie i przetwarzanie utworów na formaty przyjazne niepełnosprawnym. Chodzi przede wszystkim o wersje zapisane alfabetem Braille'a, książki mówione ze specjalną nawigacją, audiodeskrypcję oraz duży druk książkowy.