Sejm uchwalił w piątek ustawę, która rozszerza skład Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawicieli premiera, ministra-koordynatora służb specjalnych oraz prezesów UOKiK i BFG. Przyjęto też poprawkę wydłużającą pomoc dla tzw. frankowiczów.

Za ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym głosowało 246 posłów, przeciw 146, wstrzymało się 26. Dokument zakłada wprowadzenie zmian w 19 ustawach.

Podczad głosowania wycofano poprawkę klubu PiS, zmieniającą artykuł o rozszrzeniu składu KNF. Zakładała, że skład Komisji zostanie rozszerzony także o przedstawicieli marszałków Sejmu i Senatu.

W efekcie przyjęto rozwiązanie w brzmieniu dotąd proponowanym, zakładające rozszerzenie składu Komisji o przedstawiciela premiera, ministra-koordynatora służb specjalnych, a także prezesów UOKiK i BFG. Osoby te jednak nie będa miały prawa głosu na posiedzeniach Komisji.

Przyjęto natomiast inną poprawkę klubu PiS, dotyczącą zmiany w ustawie o wsparciu kredytobiorców znajdujacych sie w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Zakłada ona przedłużenie działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który zgodnie z ustawą z 2015 roku miałby działać tylko do końca 2018 roku.

Fundusz działa na podstawie jedynej ustawy dotyczącej frankowiczów, w myśl której kredytobiorcy pozbawieni pracy i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą przez 18 miesięcy otrzymywać pomoc do 1,5 tys. zł. Na Fundusz składaja się banki. W sierpniu 2017 roku prezydent złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy z 2015 roku, który stwarza nowe, większe możliwości uzyskania takiego wsparcia. Projekt jest w specjalnej sejmowej podkomisji, którą kieruje poseł Tadeusz Cymański (PiS).

Przyjęto także poprawkę do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwiąkszajacą kompetencje BFG w procesie restrukturyzacji banków.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym ma na celu, w myśl uzasadnienia, "wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem". W ustawie są zmiany, dotyczące składu KNF i organizacji obsługującego komisję urzędu, zakładające stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej oraz dotyczące obligacji.

W myśl ustawy Urząd KNF stanie się państwową osobą prawną. Zmianie ulegnie też sposób finansowania KNF i UKNF, dzięki czemu komisja będzie mogła sprawniej zarządzać swoimi środkami. KNF i UKNF będą bowiem finansowane bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego, a nie jak dotąd, ze składek, ale za pośrednictwem budżetu państwa.

Dokument ustanawia również ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innymi organami, tj. ABW, CBA, KAS, Policją i UOKiK. Wprowadza możliwość wydłużenia kontroli KNF z 6 miesięcy do roku oraz wydłużenie możliwości blokowania rachunku z 48 do 72 godzin.

Ustawa przewiduje także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. Za nadzór i wyznaczanie kierunków działania Funduszu odpowiedzialna będzie działająca przy nim Rada Edukacji Finansowej, składająca się z przedstawicieli instytucji państwowych mających wpływ na rozwój i bezpieczeństwo rynku finansowego oraz edukację.

Środkami Funduszu, w myśl jednej z przyjętych poprawek, ma dysponować Rzecznik Finansowy na wniosek Rady Edukacji Finansowej.

Do Funduszu mają trafiać środki pochodzące z kar administracyjnych nałożonych przez KNF i Rzecznika Finansowego.

Ustawa zakłada wprowadzenie "obligatoryjnej dematerializacji obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego, czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu".

Rozwiązanie to ma zapewnić inwestorom większe bezpieczeństwo i elastyczność. Rejestracja w systemie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wszystkich niepublicznych papierów dłużnych ma doprowadzić do tego, w myśl założeń projektu, że będą je rejestrować jedynie podmioty najlepiej przygotowane do tego zadania, czyli domy maklerskie i banki. Dotychczas były to bowiem także podmioty, które nie są uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.