Do Sejmu trafił wczoraj projekt ustawy regulujący działalność firm odszkodowawczych. Opracowane przez senatorów przepisy przede wszystkim ograniczą wysokość pobieranych przez nie prowizji, które do tej pory bywały, zdaniem krytyków branży, zbyt wygórowane.
Zdarzało się nawet, że po pokryciu kosztów wszystkich czynności związanych z dochodzeniem roszczeń klientowi zostawała już tylko niewielka suma, niewspółmierna do poniesionej przez niego szkody. Same firmy odszkodowawcze broniły się, że według ich szacunków średnia wysokość prowizji pobieranej od wygranej sprawy wynosi 25 proc.
Mimo sprzeciwów branży w projekcie ustawy zapisano jednak niższy próg – wynagrodzenie specjalistów od egzekwowania pieniędzy od ubezpieczycieli nie będzie mogło przekraczać 20 proc. kwoty, jaką finalnie udało się wywalczyć na rzecz klienta. Zasada ta nie rozciągnie się na usługi związane z dochodzeniem zwrotu kosztów leczenia lub rent. W tym przypadku wysokość wynagrodzenia musi być już jasno określona w chwili zawarcia umowy i nie może być uzależniona od wyniku sprawy. Przepisy w założeniu uniemożliwią też omijanie górnego progu prowizji poprzez dzielenie umowy o dochodzenie roszczeń na części, bo zarobki powiązanych doradców mają być sumowane. Wykluczone stanie się również dokonywanie cesji wierzytelności. W przeciwnym razie kancelarie odszkodowawcze mogłyby zawierać z klientami umowy o zbycie roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego, a następnie występować do sądu o znacznie większą sumę, niż pierwotnie zapłacono.
Reklama
Ponadto nowa ustawa wprowadzi wymóg zatwierdzenia przez klienta wszystkich czynności prawnych podjętych przez doradcę odszkodowawczego, które zmierzają do zrzeczenia się roszczenia, a także wymusi wpłacanie odszkodowań bezpośrednio na rachunek poszkodowanego. Dotychczas zgodnie z dominującą praktyką firmy przyjmowały świadczenie od ubezpieczyciela, a dopiero po potrąceniu swojego wynagrodzenia oddawały resztę klientowi. Gdy dochodziło do sporu o podział pieniędzy, konsument musiał więc iść do sądu. Aby wyeliminować ryzyko obchodzenia obowiązku przekazywania odszkodowania bezpośrednio poszkodowanemu, np. poprzez uzyskanie przez doradcę pełnomocnictwa do rachunku bankowego klienta, ustawa zagwarantuje, że nie można przez czynność prawną przyznać doradcy uprawnienia do odbioru lub dysponowania świadczeniami (taka czynność stanie się nieważna).
Zgodnie z postulatami środowisk prawniczych firmy odszkodowawcze zacznie – podobnie jak profesjonalnych pełnomocników – obowiązywać zakaz prowadzenia akwizycji i bezpośredniej reklamy skierowanej do konkretnej grupy. Dodatkowo doradcy będą musieli ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu swojej pracy (kopie polisy trzeba będzie wręczyć klientowi przy zawarciu umowy).