Prowadzisz firmę, ale brakuje ci funduszy na zakup środków trwałych, rozbudowę przedsiębiorstwa oraz jego unowocześnienie? Możesz wystartować w jednym z regionalnych konkursów unijnych i tam starać się o dotację na niezbędne inwestycje.

Aby prawidłowo przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się uważnie z dokumentacją konkursową. W przypadku województwa stołecznego niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej:

● Mazowsze: www.mazowia.eu/nabory,

● Małopolska: www.mcp.malopolska.pl,

● Wielkopolska: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Przedsiębiorcy znajdą tam zarówno opis poszczególnych projektów, na jakie prowadzony jest aktualnie nabór, oraz informacje, kto może ubiegać się o wsparcie. Wnioskodawca, który chce otrzymać dofinansowanie, musi złożyć - w odpowiedzi na ogłoszony konkurs - wniosek. Sposób jego wypełnienia określa instrukcja. Jest ona dostępna na każdej z wymienionych stron.

Wstępna weryfikacja

Złożony wniosek podlega w pierwszej kolejności ocenie formalnej przez urzędy, a następnie merytorycznej. Kryteria formalne weryfikują m.in., czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwej instytucji i w określonym terminie, w wymaganej liczbie egzemplarzy, czy wszystkie pola we wniosku zostały wypełnione, czy zostały dołączone wszystkie załączniki oraz projekt stanowi nową inwestycję.

Dalszy etap oceny ma potwierdzić, czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym i finansowym. Po zakończeniu całkowitej oceny merytorycznej wniosków powstaje lista rankingowa projektów uszeregowanych pod względem liczby otrzymanych punktów. Jest ona publikowana na stronach internetowych poszczególnych urzędów.