Pieniądze na nowe inwestycje otrzymają przedsiębiorcy, którzy mają najlepsze pomysły na ich zainwestowanie, dlatego przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w któryś z programów niezbędna jest rada eksperta.

Aby projekt był zaakceptowany przez właściwą instytucję, powinien spełniać kilka warunków. Pierwszy to udowodnienie, że realizacja naszego projektu pomoże w osiągnięciu celów województwa, kraju, a nawet całej Unii. Ponadto rezultaty inwestycji powinny utrzymać się przez minimum pięć lat od momentu zakończenia projektu. Dużą wagę przywiązuje się do tego, aby projekt wspomagał gospodarkę w poprawie jej konkurencyjności na rynkach światowych. Inwestycja powinna być tak zaplanowana, aby możliwe było jej sprawne i efektywne zrealizowanie. Podstawowym założeniem wszystkich programów operacyjnych jest innowacyjność.

Podstawą jest biznesplan

Najważniejszym elementem naszego wniosku jest biznesplan, który sporządza się według określonego wzoru. Niezbędne informacje dotyczące dokumentacji konkursowej możemy znaleźć w Podręcznikach Beneficjenta poszczególnych programów, które znajdują się w internecie na stronach instytucji lub w portalach zajmujących się funduszami. Podręcznik zawiera wzory dokumentów i załączników, wytyczne oraz wzory procedur składania dokumentacji. Obowiązkową lekturą jest dokumentacja określająca, które z planowanych wydatków można uznać za kwalifikujące się do dofinansowania (koszty kwalifikowane).

Wniosek o dofinansowanie

Procedura ubiegania się o unijne dotacje rozpoczyna się od złożenia wypełnionego na podstawie biznesplanu wniosku o dofinansowanie. Należy go złożyć na odpowiednich formularzach zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Większość instytucji dopuszcza także elektroniczne wnioski aplikacyjne. Zawsze jednak wniosek musi być dostarczony wraz z wymaganą dokumentacją, którą warto przygotować po konsultacji z instytucją przyjmującą wniosek. Wnioskowi powinny towarzyszyć załączniki, jednak część z nich wymagana jest dopiero w momencie podpisywania umowy. Jeśli dostarczymy go przed wymaganym terminem, zyskamy czas na dokonanie ewentualnych poprawek.

Poprawnie złożone wnioski zostają zakwalifikowane do konkursu i podlegają ocenie ekspertów. Na podstawie powstałych list rankingowych najlepsze projekty otrzymują wsparcie unijne.