W ramach 16 RPO, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firmy będą mogły pozyskać dotację przede wszystkim na:

● rozbudowę przedsiębiorstwa; zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzących do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;

● działania modernizacyjne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług;

● dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia;

● dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska;

● zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes);

● zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;

● udział w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Jak widać, katalog potencjalnych inwestycji jest szeroki. Zakres, jak i typy projektów inwestycyjnych czy doradczych różne są dla przedsiębiorstw z poszczególnych województw i uzależnione od indywidualnie określonych dla danego województwa celów, priorytetów i działań. Każdy urząd marszałkowski mógł inaczej określić listę przedsięwzięć, które będzie wspierał. Na przykład: unijne pieniądze w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego dostaną te projekty inwestycyjne, które będą miały charakter innowacyjny, będą tworzyły nowe miejsca pracy, przyczyniały się do tworzenia firm na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości lub też wspomagały rozwój eksportu i turystyki. W każdym województwie zagwarantowano środki na bezpośrednie wparcie inwestycyjne dla sektora MSP. W części regionów średnie firmy startują w konkursach o unijne wsparcie razem z małymi. W innych mają wydzielone pule środków tylko dla siebie.

Wysokość dotacji

Inną kwestią jest wysokość dotacji dla przedsiębiorstwa. Linia demarkacyjna pomiędzy regionalnymi programami operacyjnymi a Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka wyznaczona została na poziomie 2 mln euro (ok. 8 mln zł). Znaczy to, że projekty inwestycyjne o wartości poniżej tej linii powinny być finansowane w ramach programów regionalnych, zaś większe projekty - ze środków programu centralnego Innowacyjna Gospodarka. Decyzje o maksymalnej wysokości wsparcia dla firm pozostawiono w gestii zarządów województw, dlatego część polskich przedsiębiorców będzie mogła ubiegać się jednorazowo o dotację do kwoty 8 mln zł, część jedynie o kilkaset tysięcy złotych.

PO Polska Wschodnia

Na szczególne względy mogą liczyć przedsiębiorcy z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, które objęte zostały specjalnym Programem Operacyjnym Polska Wschodnia na lata 2007-2013. W oparciu o środki unijne firmy będą mogły stworzyć infrastrukturę zaplecza badawczo-rozwojowego oraz zatrudnić wykwalifikowaną kadrę naukową.

TERMINY KONKURSÓW

16 regionalnych programów operacyjnych to nie tylko 16 rodzajów unijnych dotacji. Każde województwo samodzielnie wyznacza terminy poszczególnych naborów. Aby sprawdzić, w którym regionie odbędą się najbliższe nabory, warto skorzystać z portalu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Można w nim odszukać aktualne informacje na temat najbliższych konkursów o unijne dotacje.