Zawirowania na rynkach finansowych powodują, że przedsiębiorcy coraz chętniej patrzą na możliwość sfinansowania swoich inwestycji przy pomocy funduszy unijnych. Średniej wielkości firmy (zatrudniające mniej niż 250 pracowników, ale więcej niż 50) powinny zainteresować się możliwościami wsparcia inwestycji, jakie oferują regionalne programy operacyjne (RPO).W latach 2007-2013 dysponują one ponad 16 mld euro z UE. Z tej kwoty blisko 4 mld euro zostanie przeznaczone na różnego rodzaju formy wsparcia przedsiębiorców. Chodzi nie tylko o dotacje bezpośrednio na inwestycje, ale także o różnego rodzaju środki na wsparcie instytucji otoczenia biznesu (np. funduszy poręczeniowych).

Pieniądze są w regionach

W przeciwieństwie do dotychczasowych doświadczeń firmy, które zdecydują się na aplikowanie o pieniądze z regionalnych programów operacyjnych, nie będą współpracowały z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym zakresie nastąpi pełna regionalizacja. Każdy urząd marszałkowski samodzielnie opracuje procedury wyboru projektów w konkursach. Konkursy zaś będzie rozpisywał albo sam urząd, albo też jednostka do tego powołana lub wybrana w przetargu.

Na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? Przeanalizujemy to na podstawie RPO dla województwa dolnośląskiego. Wsparcie dla przedsiębiorstw znajduje się w Działaniu 1.1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”.

Wsparcie dla zwykłych projektów zostało podzielone na dwie kategorie. Pierwsza z nich to inwestycje w sektorze przedsiębiorstw. Szansę na unijną dotację będzie miał każdy projekt, który nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej (polegającej na wymianie starych urządzeń na nowe). O dotacje mogą starać się w szczególności projekty, które polegają na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian w produkcji, procesie produkcyjnym, zmianie wyrobu lub usługi oraz wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie innowacyjności podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu, liczona w postaci kosztów kwalifikowanych, powinna wynosić od 100 tys. zł do 8 mln zł.

2 mld zł dla firm

Z zestawienia GP przygotowanego pod koniec ubiegłego roku wynika, że łączny budżet wszystkich konkursów dla przedsiębiorców to blisko 2 mld zł. Taka kwota została zarezerwowana na ten cel w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. Podobną sumę mieli do dyspozycji przedsiębiorcy w latach 2004-2005 w Działaniu 2.3 w ramach programu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Największe możliwości uzyskania wsparcia z UE będą miały w przyszłym roku mikroprzedsiębiorstwa. Praktycznie każde województwo planuje dla nich konkurs. Gorzej wygląda sytuacja z większymi firmami. W części regionów w ogóle nie będzie dla nich pieniędzy. Na unijne dotacje nie mogą natomiast liczyć w tym roku średniej wielkości przedsiębiorcy na Mazowszu. Władze tego województwa zaplanowały, że oprócz specjalistycznych dotacji na informatyzację oraz branżę turystyczną będą wspierane najmniejsze firmy, które chcą realizować projekty o wartości do 40 tys. zł.