Jedną z głównych bolączek przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, jest deficyt na rynku urządzeń przeznaczonych do tego celu. Brak ten jest jeszcze mocniej odczuwalny, bowiem energetyka odnawialna cieszy się dużym zainteresowaniem.

Wysokość pomocy

Na wsparcie przemysłu produkującego urządzenia na potrzeby branży odnawialnych źródeł energii (OZE) przeznaczono w latach 2007-2013 ponad 91 mln euro. Pieniądze te są dostępne w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, a dokładnie w ramach Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. Jest to jedno z działań Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego zadaniem jest dofinansowanie projektów budowy zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania OZE.

Unijne dotacje w ramach tego działania będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy chcą budować nowoczesne linie technologiczne, wytwarzające urządzenia do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biopaliw i biokomponentów. Inwestorzy będą mogli także sfinansować budowę zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, wody, biogazu i biomasy lub energii cieplnej przy wykorzystaniu energii słonecznej, geotermalnej lub biomasy, a także kogeneracji przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub biomasy. Ostatnią kategorią zakładów, których na budowę będzie można uzyskać unijne wsparcie, są przedsiębiorstwa wytwarzające urządzenia do produkcji biopaliw i biokomponentów.

Wartość projektu

Aby móc ubiegać się o dotacje w ramach Działania 10.3, wartość projektu musi przekraczać 20 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 do 50 proc. wydatków kwalifikowanych (plus bonus w wysokości dodatkowych 10 pkt proc. dla średnich firm i 20 pkt proc. dla małych firm), ale nie więcej niż 30 mln zł. Wybór projektów odbywa się w trybie konkursu zamkniętego organizowanego przez Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO).

Procedura oceny wniosków jest dwustopniowa i pozwala wnioskodawcy na dokładne przygotowanie projektu. W pierwszym etapie (preselekcja) wnioski oceniane będą pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia w oparciu o niepełną dokumentację projektową. Następnie po pozytywnej ocenie wnioskodawca będzie miał czas na uzupełnienie dokumentacji i poddanie się ostatecznej ocenie pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia. Pozytywny wynik tej oceny oznacza uzyskanie dofinansowania realizacji projektu.

W ramach działania wsparcie będzie kierowane na budowę nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. Działanie to ma za zadanie ułatwić i zmniejszyć koszty nabywania urządzeń do budowy jednostek wytwarzania paliw i energii z OZE. Rolą działania jest ułatwienie i zmniejszenie kosztów nabywania urządzeń do budowy jednostek wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych, o których mowa w Działaniach 9.1, 9.4 i 9.5.

Na razie termin pierwszego konkursu w tym działaniu nie został jeszcze wyznaczony.

Wydatek kwalifikowalny

Ważną informacją jest to, że początek okresu kwalifikowalności wydatków dla inwestycji realizowanej w ramach Działania 10.3 rozpoczyna się po potwierdzeniu przez IPiEO tego, że dany projekt co do zasady kwalifikuje się do otrzymania wsparcia. Wyjątkiem są prace przygotowawcze prowadzone przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w zakresie dotyczącym sporządzenia dokumentacji projektowej. Dla tych firm początkiem okresu kwalifikowania prac przygotowawczych będzie moment wejścia w życie rozporządzeń pomocowych. W wypadku dużych przedsiębiorców koszty dokumentacji projektowej nie będą refundowane.

Wydatek kwalifikowalny to wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta (lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych wskazany w umowie o dofinansowanie) w związku z realizacją projektu w ramach PO IiŚ, zgodnie z zasadami obowiązującymi w wytycznych, określających, które wydatki kwalifikują się do wsparcia, a które nie.

Uznany za kwalifikowalny może zostać tylko wydatek faktycznie poniesiony w związku z realizacją projektu, rozumiany jako rozchód środków pieniężnych z konta bankowego beneficjenta. Może także zostać uznany za kwalifikowalny wkład niepieniężny lub amortyzacja, pod warunkiem że polega na wniesieniu nieruchomości, urządzeń lub materiałów, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy oraz jego wartość może, na żądanie odpowiedniej instytucji, zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność.

Wydatki muszą być oparte na prawnie wiążących umowach, porozumieniach lub dokumentach. Wydatek faktycznie poniesiony powinien być poparty fakturą z oznaczeniem zapłaty lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniem płatności na rzecz wykonawcy w postaci wyciągu z rachunku bankowego.

Wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z naruszeniem prawa, lub zostały poniesione z naruszeniem prawa mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Wydatki muszą być zgodne z przepisami w obszarach: zamówień publicznych, ochrony środowiska, pomocy publicznej oraz rachunkowości. Zmiana podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych może być dokonana na uzasadniony wniosek beneficjenta, za zgodą instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie z beneficjentem, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie.