Wytwarzanie energii ze zróżnicowanych źródeł może skutecznie ograniczyć ilość importowanych kopalin, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne kraju. Produkcja energii z biomasy bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, ponieważ w procesie jej wytwarzania uwalnia się o wiele mniej szkodliwych dla środowiska gazów i pyłów niż w przypadku tradycyjnej produkcji energii.

Unijne cele

UE jasno wyznacza cele, które stoją zarówno przed całą Wspólnotą, jak i państwami członkowskimi. Zasadniczymi są: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20 proc., przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej o 20 proc. oraz wzroście do 20 proc. udziału odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii.

W Polsce największy potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie źródeł odnawialnej energii, leży w biomasie. Wykorzystanie tych materiałów i odpadów jest korzystne przede wszystkim dla środowiska naturalnego, ale jednocześnie może okazać się opłacalne dla indywidualnych przedsiębiorców, którzy zamierzają zajmować się produkcją energii z biomasy.

W 2006 roku wytworzono 1818 GWh energii elektrycznej z biomasy. To oznacza, że nastąpił czterokrotny wzrost produkcji energii z tego źródła w porównaniu z 2002 rokiem. W najbliższych latach te parametry będą rosnąć. Przyczynia się do tego system, wspierający produkcję energii z odnawialnych źródeł energii.

Od 2005 roku przedsiębiorstwa, które zajmują się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, są zobowiązane do uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. System ten niejako wymusza na przedsiębiorstwach energetycznych zakup energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.

Plany zagospodarowania

W procesie inwestycyjnym dotyczącym pozyskiwania energii z biomasy nie można zapomnieć o szczególnej specyfice tego rodzaju inwestycji, która determinuje również prawny, niestety skomplikowany, aspekt jej realizacji. Należy zwrócić uwagę na istniejące w danej gminie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz - jeżeli istnieje - na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na ich podstawie ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa się sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania danego terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Przy wyborze terenu pod realizację inwestycji biomasowej należy zwrócić uwagę na odległość od siedzib ludzkich oraz możliwość oddziaływania inwestycji na środowisko.

Pozwolenie na budowę

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz po uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po uzyskaniu wszelkich decyzji, uzgodnień, ocen i opinii inwestor powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni na biomasę. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się wraz z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, na której ma zostać zrealizowana inwestycja, wyrysami i wypisami z ewidencji gruntów, projektem budowlanym wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji) i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a po uprzednim zgłoszeniu robót budowlanych i zawiadomieniu odpowiednich organów o terminie rozpoczęcia robót można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia w postaci elektrowni na biomasę.

CO SIĘ ZALICZA DO BIOMASY

Rozporządzenie ministra środowiska z 12 września 2008 r. wskazuje materiały, które uznawane są za biomasę naturalną. Są to m.in. rośliny i części roślin (słoma, siano i trawa, liście, drewno), odpady przemysłowe drewna, pozostałości z leśnictwa, mączka zwierzęca, rybna i spożywcza, tłuszcze, oleje, frakcja biomasy z ładunku zbieranego z powierzchni zbiorników wodnych w ramach ich utrzymywania, frakcja biomasy z pozostałości mieszanych pochodzących z produkcji żywności i napojów, frakcja biomasy z odpadów komunalnych i przemysłowych oraz paliwa, których wszystkie składniki i produkty pośrednie zostały wyprodukowane z biomasy między innymi: bioetanol, biodiesel, biogaz.