Niektóre kategorie spraw związanych z ochroną prawną unijnych znaków towarowych, czyli obowiązujących w całej UE, rozstrzygane są przez wyznaczone sądy w państwach członkowskich. Do którego sądu muszą teraz kierować takie sprawy nasi przedsiębiorcy.
Do rozpoznawania spraw dotyczących ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych został wyznaczony Sąd Okręgowy w Warszawie. Wynika to z rozporządzenia ministra sprawiedliwości, które zaczęło obowiązywać od 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 636). Warto jednocześnie przypomnieć, że Sąd Okręgowy w Warszawie, w ramach XXII Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, już wcześniej rozstrzygał spory dotyczące m.in. naruszania praw do wzorów wspólnotowych i unijnych znaków towarowych, unieważnienia takich wzorów, a także wygaśnięcia czy unieważnienia unijnych znaków.
Jednak wydanie nowego rozporządzenia, mającego charakter porządkowy, było konieczne. Wynikało bowiem ze zmian wprowadzonych ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1139). W wyniku tych zmian m.in. uchylono część przepisów ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070), udzielając równocześnie ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do wyznaczenia sądu w drodze rozporządzenia. Wspomniane na wstępie rozporządzenie ma jeszcze jeden aspekt porządkowy. Otóż w 2017 r. dokonano istotnych zmian europejskich przepisów o wspólnotowych znakach towarowych. Wprowadzono m.in. nazwę znak towarowy Unii Europejskiej, nazywany także unijnym znakiem towarowym. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości dopasowało więc nazwę sądu do zmian dokonanych w prawie europejskim.
Funkcjonowanie Sądu Okręgowego w Warszawie właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych ma bardzo praktyczny wymiar. Odpowiednia specjalizacja merytoryczna sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych jest pożądana i jak najbardziej właściwa. Zwłaszcza dotyczy to spraw własności intelektualnej.