Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku (SKOK Rafineria) przez Bank BGŻ BNP Paribas, podała Komisja. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Rafineria.

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku (SKOK Rafineria) przez Bank BGŻ BNP Paribas, podała Komisja. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Rafineria.

"Sytuacja Banku BGŻ BNP Paribas pozwala na przejęcie SKOK Rafineria w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy. Skala działania BGŻ BNP Paribas istotnie przewyższa skalę działania SKOK Rafineria - wg stanu na dzień 28 lutego 2018 r. aktywa Kasy stanowiły 0,12% sumy bilansowej banku, a strata Kasy 1,2% wyniku bieżącego banku. W ocenie Komisji, proces przejęcia SKOK Rafineria przez BGŻ BNP Paribas nie wpłynie na bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach banku" - czytamy w komunikacie.Proces przejęcia SKOK przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), na podstawie art. 264 ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Rafinerii depozytów.

"Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Rafinerii przez bank, KNF - kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego - wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Rafineria wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku BGŻ BNP Paribas" - podano także.
Z dniem 19 maja 2018 r. zarząd majątkiem SKOK Rafineria obejmuje zarząd Banku BGŻ BNP Paribas. Natomiast z dniem 30 maja 2018 r. SKOK

Rafineria zostanie przejęta przez Bank BGŻ BNP Paribas. Do dnia przejęcia Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

"Według sprawozdawczości na koniec 31 marca 2018 r., SKOK Rafineria posiadała aktywa w wysokości 74 942,18 tys. zł, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 34 547,47 tys. zł, współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 19,55% oraz wykazywała stratę z lat ubiegłych na kwotę 76 318,54 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 18 085 członków SKOK Rafineria wynosiły 94 992,03 tys. zł" - czytamy także.

KNF przypomniała, że z dniem 14 czerwca 2017 r. ustanowiła w SKOK Rafineria zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający jego ustanowienie i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynikało, że SKOK Rafineria posiadała na dzień 13 czerwca 2017 r. aktywa na poziomie 142 739,63 tys. zł, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 9 037,59 tys. zł, a aktywa Kasy nie wystarczały na pokrycie jej zobowiązań, co oznaczało niewypłacalność Kasy. Łączna kwota straty bieżącej oraz z lat ubiegłych wynosiła 63 065,81 tys. zł. Udzielona w latach 2014 - 2017 r. przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową pomoc stabilizacyjna dla SKOK Rafineria okazała się niewystarczająca do przeprowadzenia przez Kasę samodzielnej sanacji.

"W dniu 21 marca 2018 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiadała zdolności do bezpiecznego przejęcia SKOK Rafineria i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Rafineria przez bank krajowy. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria, KNF poinformowała, że do dnia 4 kwietnia 2018 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria" - czytamy także.

W odpowiedzi na to ogłoszenie o wstępnym zainteresowaniu udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria poinformował Komisję Bank BGŻ BNP Paribas.

"Biorąc pod uwagę wniosek Banku dotyczący przedłużenia terminu na podjęcie decyzji w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja jednogłośnie zgodziła się na prolongatę terminu na ostateczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W dniu 17 maja 2018 r. BGŻ BNP Paribas przekazał informację o wyrażeniu zgody na przejęcie SKOK Rafineria, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok" - czytamy również.Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.