Giełda Papierów Wartościowych postuluje, aby włączyć część lub całość aktywów OFE do funduszy tworzących PPK - napisała giełda w opinii do projektu ustawy o PPK.

"(...)Niemniej jednak, mając na względzie fakt, Że w portfelach inwestycyjnych OFE (według danych UKNF na koniec lutego 2018 r.) znajdują się notowane na GPW akcje o wartości ponad 136 mld PLN (79 proc. całości aktywów OFE) należy poddać pod rozwagę włączenie całości lub części aktywów zgromadzonych w OFE do funduszy tworzących PPK (lub też w inny sposób ograniczyć potencjalną podaż tych akcji). Przyjęcie stosownych mechanizmów wydaje się istotne zarówno z punktu widzenia poszczególnych grup uczestników rynku kapitałowego, jak też wizerunku samego rynku" - napisała giełda.

Giełda pisze, że wprowadzenie konkretnych rozwiązań w tym zakresie pozwoliłoby na rozpoczęcie programu PPK ze stosunkowo wysokimi aktywami, co zostałoby dobrze przyjęte przez inwestorów, jak też przyczyniłoby się do promocji idei długoterminowego oszczędzania wśród przyszłych emerytów.

GPW postuluje też, aby rozważyć, czy wśród instytucji finansowych, które zgodnie z Projektem zarządzać będą funduszami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład PPK nie powinny znaleźć się także powszechne towarzystwa emerytalne.

"Podmioty te, bazując na swoim ponad dwudziestoletnim doświadczeniu, posiadają unikalną wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania aktywami o charakterze długoterminowym. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że na przestrzeni ostatnich lat podmioty te pobierały coraz niższe opłaty za zarządzanie dostosowując swoje koszty do ich poziomu. W tym kontekście wydaje się, że PTE mogą przyczynić się do sukcesu funkcjonowania programu PPK" - napisano.

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje, że od początku 2019 r. program ma obowiązywać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, a małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych dopiero od połowy 2020 r.