Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2018 r. wynosi 114,1, wyżej niż przed miesiącem oraz przed rokiem - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Firmy budowlane oceniają bieżący portfel zamówień jako najlepszy od stycznia 2004 r.

"Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lutym 2018 r. wynosi 114,1 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r." - podał GUS.

Dodano, że w stosunku do stycznia wzrosły wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług. "Również w skali roku wzrosły wartości wszystkich składowych. W lutym wartości wszystkich składowych są powyżej średniej długookresowej. Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem, ocen prognostycznych – niższy. W skali roku wartości obu składowych wzrosły" - czytamy.

Zdaniem GUS luty br. jest kolejnym miesiącem (od września 2016 r.), w którym wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim. Wskaźnik ten jest nieznacznie wyższy od odnotwanego w styczniu.

"Od sześciu miesięcy poprawia się, oceniany pozytywnie, bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny); od grudnia ub. r. rośnie bieżący stan zapasów. W lutym wskaźnik przewidywanej produkcji przyjął wartości niższe niż przed miesiącem, zbliżone do odnotowanych w styczniu" - pisze urząd statystyczny.

Zauważono, że od maja 2013 r. systematycznie poprawia się wskaźnik ufności w budownictwie (na dodatnim poziomie od sierpnia 2015 r.). Jest to związane z poprawą ocen bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego, przy nieznacznie niższym niż w styczniu wskaźniku przewidywanego zatrudnienia. "Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są najlepsze od stycznia 2004 r." - podkreślił urząd.

Na dodatnim poziomie kształtuje się od października 2014 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym. W lutym był on nieco wyżej niż w styczniu.

"Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są bardziej optymistyczne od opinii formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest wzrost stanu zapasów towarów. Utrzymują się pozytywne przewidywania dotyczące zamówień u dostawców" - czytamy w komunikacie.

Na poziomie dodatnim, zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, ukształtował się wskaźniki ufności w usługach. "Dyrektorzy jednostek oceniają, że zarówno ogólna sytuacja gospodarcza jak i popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się; prognozy popytu są drugi miesiąc z rzędu optymistyczne" - zaznaczył GUS.

Zgodnie z badaniami GUS, najczęściej wymienianą barierą działalności przedsiębiorstw budowlanych i usługowych są koszty zatrudnienia. W handlu detalicznym najważniejszą barierą jest zbyt duża konkurencja na rynku.

"Jednostki usługowe i handlu detalicznego jako istotną barierę wskazują także niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne, a przedstawiciele firm budowlanych – niedobór wykwalifikowanych pracowników" - wyjaśnił urząd statystyczny.

W porównaniu do lutego 2017 roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w budownictwie i usługach oraz niedoborem pracowników w handlu detalicznym. W budownictwie rośnie też znaczenie bariery kosztów materiałów.

W budownictwie, usługach i handlu detalicznym rzadziej natomiast niż rok temu zgłaszano problemy wynikające z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej i niedostatecznego popytu.

"Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy z sekcji budownictwo kształtuje się na poziomie 79,9 proc., nieco niższym niż w styczniu, ale wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat.