Przy określaniu siedziby biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców minister będzie kierował się potrzebą decentralizacji - przewiduje jedna z poprawek Senatu do Konstytucji Biznesu. Teraz Konstytucja wróci do Sejmu, który zdecyduje o losie poprawek Senatu.

Inna istotna poprawka - do najważniejszej ustawy z pakietu Konstytucji, czyli Prawa przedsiębiorców - zakłada, że urząd ma wzywać przedsiębiorcę do usunięcia braków przy interpretacji. Jak mówił PAP wiceszef MPiT Mariusz Haładyj, ma ona dać przedsiębiorcy szansę "naprawienia niekompletnego wniosku w tym samym postępowaniu". "Przy interpretacjach indywidualnych dla przedsiębiorców będzie najpierw zwrot informacyjny, żeby przedsiębiorca uzupełnił braki, a dopiero później odrzucenie jego wniosku, czy też pozostawienie bez rozpoznania" - tłumaczył Haładyj.

Izba w czwartkowym głosowaniu poparła kilkadziesiąt, głównie legislacyjnych poprawek do pakietu pięciu ustaw, które składają się na Konstytucję. Kluczowe założenia Konstytucji Biznesu to: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrowa; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; powołanie Rzecznika MŚP; osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych.

Poprawka dotycząca siedziby biura Rzecznika przewiduje, że określając ją, "minister będzie brał pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji zadań Rzecznika oraz będzie kierował się potrzebą dekoncentracji" - referowała przed czwartkowym głosowaniem wicemarszałek Senatu Maria Koc.

Jak tłumaczył podczas obrad senackiej komisji gospodarki Mariusz Haładyj, poprawka dotycząca siedziby Rzecznika nawiązuje do dyskusji, "by siedziby instytucji publicznych nie były umiejscowione w Warszawie". "W tej propozycji jest próba wyjścia w kierunku decentralizacji urzędów" - wskazał. Jak tłumaczył PAP Haładyj, przepis nie przesądza, gdzie będzie biuro rzecznika. "Natomiast wprowadza pewne dyrektywy dla ministra właściwego ds. gospodarki, które będzie musiał wziąć pod uwagę przy ustalaniu miejsca tej siedziby. Jedną z tych dyrektyw będzie potrzeba dekoncentracji, ale też zasada efektywnego działania rzecznika" - podkreślił. Dodał, że minister "nie będzie miał pełnej dowolności w wyborze tej siedziby".

W niedawnym wywiadzie dla PAP szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz oceniła, że "pomysł decentralizacyjny, który wskazuje na to, że taki przedstawiciel mógłby znaleźć się poza Warszawą, jest niezwykle atrakcyjny". Zaznaczyła, że każda lokalizacja jest możliwa, a "Nowy Sącz - zagłębie tak wielu polskich firm - jest atrakcyjnym miejscem dla biura Rzecznika MŚP".

Wśród przyjętych w czwartek poprawek była również ta dotycząca zadań Rzecznika. "Zadaniem Rzecznika będzie opiniowanie projektów aktów normatywnych, również w zakresie zasad podejmowania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP" - referowała Koc.

Z kolei do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP Senat zgłosił poprawkę mającą na celu podejmowanie wykonywania działalności gospodarczej przez "członków rodzin osób zagranicznych" przebywających na terytorium Polski "na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy".

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Większość przepisów Konstytucji ma wejść w życie 1 marca tego roku.