Byłem prezesem zarządu jednoosobowej sp. z o.o. W połowie grudnia złożyłem rezygnację z tej funkcji. Od samoistnego prokurenta dowiedziałem się jednak, że zmiana w składzie zarządu nie zostanie ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż zgromadzenie wspólników nie zamierza ani nikogo powołać do tego gremium, ani podjąć uchwały o moim odwołaniu. Co mogę zrobić, aby moje dane zostały usunięte z rejestru?
Wszelkie zmiany w składzie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) powinny być zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w ciągu siedmiu dni od daty ich zaistnienia, tj. od dnia podjęcia stosownej uchwały (o powołaniu albo odwołaniu członka wyżej wymienionego organu) przez zgromadzenie wspólników, o ile umowa danej sp. z o.o. nie stanowi inaczej. Zazwyczaj nie ma problemu w złożeniu wniosku o zarejestrowanie omawianej zmiany, gdy zarząd sp. z o.o. jest wieloosobowy. W takim przypadku mianowicie składa go nowy, tj. poszerzony (gdy następuje powołanie kolejnej osoby) albo uszczuplony – (gdy dotychczasowy członek jest odwoływany) skład tego gremium. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy z pełnienia funkcji rezygnuje członek jednoosobowego zarządu. Nie jest on już wówczas uprawniony do reprezentowania sp. z o.o. (od dnia złożenia rezygnacji). W konsekwencji nie może zgłosić wniosku o wykreślenie jego danych z rejestru.
Możliwości obrony
Nie oznacza to jednak, że eksczłonek zarządu jest w takim przypadku pozbawiony środków obrony. Powinien on niezwłocznie, ale nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od daty złożenia rezygnacji, wystosować pismo bądź e-mail do organu uprawnionego do powoływania i odwoływania obsady zarządu, z prośbą o udzielenie – w terminie np. trzech dni od daty jego odbioru – informacji, czy i ewentualnie kiedy został zgłoszony wniosek o jego wykreślenie z rejestru. Jeżeli zakreślony termin upłynie bezskutecznie albo gdy zainteresowany otrzyma odpowiedź, że komentowany wniosek nie został złożony, wówczas powinien zawiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rejestrowy właściwy dla siedziby spółki z o.o. (na piśmie). Do pisma do KRS należy załączyć oryginał (albo poświadczoną notarialnie kserokopię) oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu wraz z potwierdzeniem jego wpływu do organu właściwego do powoływania i odwoływania uczestników tego gremium, a ponadto wyżej wymienioną korespondencję między tym organem a zainteresowanym dotyczącą zgłoszenia jego odwołania do KRS.
Co zrobi sąd
W takim przypadku sąd wezwie spółkę do złożenia wniosku o wykreślenie danych byłego członka zarządu z rejestru, wyznaczając jej na to dodatkowy siedmiodniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (jest to tzw. postępowanie przymuszające). W razie niewykonania wskazanego obowiązku w zakreślonym terminie, sąd rejestrowy nałoży grzywnę na zobowiązanych. Zakazane jest wymierzenie w jednym postanowieniu grzywny przekraczającej 10 tys. zł, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne.
Jeżeli opisane środki nie przyniosą rezultatu, a w KRS nadal będzie zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, wtedy sąd rejestrowy dokona jego wykreślenia z urzędu. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może bowiem dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.
Gdy zaś pomimo stosowania grzywien spółka z o.o. nadal pozostanie oporna – sąd rejestrowy ma możliwość fakultatywnie ustanowić dla niej kuratora – na okres generalnie nieprzekraczający roku.
Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie stosowania grzywny oraz ustanowienia kuratora, jego odwołania i odmowy odwołania przysługuje zażalenie.
WZÓR
Płock, 29 grudnia 2017 r.
Patryk Iksiński
zam. ul. Rybia 56, 09-400 Płock
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000011111
Dotyczy: Y sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Mleczna 34, 09-400 Płock
Niniejszym informuję, że samoistny prokurent spółki Y sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jako reprezentant ww. spółki nie zgłosił w terminie zakreślonym w art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) zmiany w składzie zarządu tej spółki.
14 grudnia 2017 r. skutecznie złożyłem samoistnemu prokurentowi rezygnację z pełnienia funkcji prezesa jednoosobowego zarządu spółki Y sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Do dnia nadania niniejszego pisma, zgodnie z informacją uzyskaną od prokurenta (korespondencja e-mailowa z 28 i 29 grudnia br.), ww. nie uczynił zadość wskazanemu obowiązkowi ujawnienia rezygnacji członka zarządu w KRS. Prokurent, wbrew obligowi obciążającemu go z mocy art. 168 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) w zw. z art. 1091 par. 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h., oświadczył ponadto, że wymaganego wniosku nie złoży, ponieważ zgromadzenie wspólników spółki Y sp. z o.o. z siedzibą w Płocku nie zamierza powołać nowego zarządu. Nie zostanie ponadto powzięta uchwała w sprawie mojego odwołania.
Nadmieniam, że oryginał pisma z 14 grudnia 2017 r. zawierający moje oświadczenie woli o rezygnacji z piastowania funkcji prezesa zarządu ww. spółki został złożony u samoistnego prokurenta.
W przekonaniu zatem, że zachodzi przypadek uzasadniony bezpieczeństwem obrotu statuowany treścią art. 24 ust. 6 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wnoszę o wykreślenie z urzędu danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, czyli wykreślenie moich danych z KRS.
W załączeniu:
– kserokopia pisma z 14 grudnia 2017 r. wraz z potwierdzeniem jego odbioru przez samoistnego prokurenta,
– korespondencja e-mailowa z 28 i 29 grudnia 2017 r.
Patryk Iksiński
Podstawa prawna
Art. 22, art. 24, art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.).
Art. 1052 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).