Ustawa z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) określa sposób opisu przedmiotu zamówienia oraz określa warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający powinien określić przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiot zamówienia powinien być określony w s.i.w.z. w taki sposób, aby wykonawcy mogli sporządzić i złożyć oferty. W związku z tym, że s.i.w.z. stanowi odzwierciedlenie potrzeb zamawiającego, to oczywiste jest, że może on określić przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający jego potrzebom, jednak pod warunkiem, że określenie przedmiotu zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji. Określenie przedmiotu zamówienia będzie prowadzić do wyeliminowania konkurencji, gdy wskazuje na konkretne rozwiązanie techniczne, które oferuje tylko jeden dostawca.

W praktyce przedmiotem środków ochrony prawnej najczęściej są właśnie zarzuty dotyczące opisu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Opis przedmiotu zamówienia stanowi odzwierciedlenie potrzeb zamawiającego, jednak jego określenie przez zamawiającego nie może eliminować konkurencji. Określenie przedmiotu zamówienia w sposób, który nie pozwala wziąć udziału w postępowaniu wszystkim działającym w danej branży na rynku podmiotom, nie przesądza, że doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji.

Ustawowe warunki udziału wykonawców w postępowaniu zostały określone w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych (posiadanie uprawnień do wykonywania działalności, niezbędnej wiedzy i doświadczenia, znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia). Granice kompetencji zamawiającego w tym przedmiocie stanowi wyspecyfikowana w art. 7 ust. 1 prawa zamówień publicznych zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców taki sposób oceny warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, który sprawia, że warunki udziału w postępowaniu spełnia ograniczona liczba wykonawców.