Z 20 funduszy, gdzie różnica między kwotami na nowe inwestycje a wartością wycofywanych środków była w 2008 roku najwyższa, 11 to rynkowe nowości - szacują Analizy Online.
Według Analiz Online na niemal 480 funduszy inwestycyjnych około 140 zanotowało w 2008 roku dodatnie saldo wpłat i umorzeń.
- Statystykę poprawiają rynkowe nowości, spośród których dość duża część to fundusze dedykowane wybranym inwestorom. W 2008 roku rozpoczęło działalność aż 127 funduszy i subfunduszy, a ich aktywa przekroczyły 8 mld zł. Z tego prawie 2 mld zł to aktywa funduszy zamkniętych - szacuje Anna Zalewska z Analiz Online.
Wśród 20 funduszy, w przypadku których różnica pomiędzy kwotami przeznaczonymi na nowe inwestycje a wartością wycofywanych środków była w 2008 roku najwyższa, aż 11 to rynkowe nowości.
Fundusze, które zajęły pierwsze trzy miejsca pod względem wysokości dodatniego salda, to produkty z CU Polska TFI. W ich przypadku kluczowy wpływ na wysokość salda miało przesunięcie do funduszu parasolowego puli środków zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych przez Commercial Union TUnŻ.
- Operacja ta poprawiła roczny bilans o około 6 mld zł - dodaje Anna Zalewska.

Inwestorzy wpłacali do FIZ-ów

Wśród nowości, które znalazły się w pierwszej dwudziestce najlepiej sprzedających się funduszy w 2008 roku, siedem produktów to fundusze zamknięte. Trzy z nich to fundusze nieruchomości: PZU Sektora Nieruchomości FIZ (stworzony na potrzeby grupy PZU), Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ oraz BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ, których certyfikaty można było nabyć w połowie 2008 roku. Łącznie pozyskały one blisko 0,6 mld zł. Kolejne trzy produkty to fundusze zamknięte aktywów niepublicznych, które przyciągnęły blisko 0,5 mld zł nowych aktywów. Ostatni z funduszy zamkniętych to nowość BZ WBK AIB TFI, fundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ, do którego trafiło 160 mln zł.- Klienci, którzy zainwestowali w certyfikaty tego funduszu, na koniec 2008 roku ponieśli bardzo wysokie straty, bo stopa zwrotu w ciągu sześciu miesięcy działalności wyniosła minus 43 proc. - podają Analizy Online.
Ostatnia z nowości, która znalazła się w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych funduszy, to Noble Timingowy (Noble Funds FIO), do którego trafiło około 290 mln zł.
Worldwide Investors Portfolio będzie dostępny w banku Sal. Oppenheim. Przedstawicielstwo Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG w Polsce, które będzie dystrybutorem luksemburskiego funduszu Worldwide Investors Portfolio, planuje rozpoczęcie jego bezpośredniej sprzedaży w I kwartale 2009 roku.
Fundusz Worldwide Investors Portfolio składa się z trzech subfunduszy o charakterze akcyjnym oraz dwóch subfunduszy o charakterze dłużnym. Uczestnicy funduszu będą mogli inwestować w akcje małych i średnich spółek amerykańskich, akcje dużych spółek amerykańskich, w notowane na światowych giełdach przedsiębiorstwa z segmentu nieruchomości, w obligacje rynków wschodzących oraz w wysokodochodowe papiery korporacyjne. Za wyjątkiem subfunduszu obligacji wysokodochodowych, który będzie dostępny tylko w dolarach amerykańskich, w pozostałych przypadkach w sprzedaży będą także jednostki denominowane w euro.
Jak podają Analizy Online, minimalna wartość pierwszej wpłaty do funduszu to 2,5 tys. dol. lub euro, a każda kolejna wpłata nie może być mniejsza niż 250 dol. lub euro. Funduszem zarządza Prudential Investments Management oraz Jennison Associates LCC. Pierwsza z tych firm jest podmiotem zależnym od Prudential Financial, od którego zależne jest także Pramerica Życie TUiR SA.