Urząd Komisji Nadzoru Finansowego chce, aby Minister Finansów mógł czasowo zawieszać kwartalne wpłaty na Fundusz Konwersji bankom, które ograniczyły ryzyko posiadanego portfela walutowego kredytów mieszkaniowych - napisał KNF w opinii do prezydenckiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców walutowych.

Projekt ustawy daje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KSFM, prawo do czasowego zawieszania poboru składki na Fundusz Wspierający i Fundusz Konwersji, kierując się koniecznością zapewnienia stabilności sektora finansowego.

"Wskazane byłoby jednak przyznanie Ministrowi Finansów, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, prawa zastosowania indywidualnego podejścia w zakresie czasowego zawieszeniu poboru składki na Fundusz Konwersji wobec banków, które istotnie ograniczyły ryzyko posiadanego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych" - napisał UKNF.

"Rozwiązanie to powinno zachęcać banki do sprawnego i skutecznego prowadzenia procesu przewalutowania kredytów. Należy też wskazać, że w przypadku podjęcia przez Radę Funduszu indywidualnej decyzji o zawieszeniu poboru składki na Fundusz Konwersji, kwota niewykorzystanych w danym kwartale środków wpłaconych przez dany bank na Fundusz Konwersji powinna zostać zaliczona na poczet przyszłych wpłat danego banku na Fundusz Wspierający" - dodano.