Własne centrum badawczo-rozwojowe to duże ułatwienie dla firm, które stawiają na nowatorskie rozwiązania. Taka inwestycja wiąże się jednak z niemałymi wydatkami. Na szczęście polscy przedsiębiorcy po raz kolejny mają szansę zdobyć na ten cel unijne dofinansowanie.Tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę mające prowadzić do powstania innowacyjnych produktów i usług – to główny cel działania 2.1 programu Inteligentny Rozwój (Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw). Możliwe jest w nim również dofinansowanie zakupu nieruchomości, robót i materiałów budowlanych, a także zakupu wiedzy technicznej i doradztwa niezbędnych do realizacji projektu oraz materiałów i produktów potrzebnych do przeprowadzenia prac badawczo–rozwojowych.
Za udzielenie dotacji odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju. Najbliższy nabór wniosków planuje na okres od 20 listopada do 19 stycznia przyszłego roku. Pula środków udostępniona w tym konkursie to 460 mln zł. Poziom dofinansowania projektów jest zgodny z zasadami pomocy publicznej. W zależności od województwa, w którym zlokalizowane będzie Centrum B+R, dotacja może stanowić maksymalnie od 10 do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku dużych firm, o 10 pkt proc. więcej dla średnich, a 20 pkt proc. więcej dla małych.
Reklama
Poziom dofinansowania / Dziennik Gazeta Prawna

Reklama
Agenda badawcza
Dofinansowanie obejmuje głównie koszty zakupu wyposażenia centrum badawczo-rozwojowego. Jednak uzasadnieniem dla listy wydatków jest tzw. agenda badawcza, będąca obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Opisuje się w niej, do czego wykorzystywana będzie aparatura czy urządzenia sfinansowane w ramach projektu. Z agendy powinna przede wszystkim wynikać długoterminowa strategia rozwoju firmy w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorca powinien przedstawić argumentację, która pozwoli oceniającym wniosek ekspertom stwierdzić, że planowane centrum badawczo-rozwojowe jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia jego konkurencyjności i innowacyjności. Pod względem horyzontu czasowego agenda powinna objąć co najmniej okres realizacji i trwałości projektu. Ten ostatni liczy się od dnia całkowitego zakończenia rozliczeń w projekcie. Dla dużych firm wynosi pięć lat, a dla mniejszych – trzy lata.
W dokumencie tym powinny być opisane przede wszystkim:
● główne innowacyjne obszary badawcze,
● orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu,
● przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe i przewidywania co do przewagi konkurencyjnej, którą mogą one dawać,
● analiza zapotrzebowania rynkowego na wyniki prac B+R,
● założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o B+R.
Realizacja agendy badawczej może być monitorowana w trakcie realizacji projektu oraz oceniana po jego zakończeniu, czyli w okresie trwałości. Niewywiązanie się z jej założeń przez przedsiębiorcę może skutkować obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu dofinansowania.
Z tego względu bardzo ważne przy wnioskowaniu o ten rodzaj dotacji jest dokonanie rzetelnej analizy ryzyka. Z jednej strony powinna ona identyfikować najistotniejsze czynniki ryzyka w zakresie możliwości osiągnięcia celów projektu, z drugiej wskazywać propozycje odpowiednich działań zaradczych lub naprawczych. Podczas oceny analizy ryzyka w szczególności brane jest pod uwagę, czy przedsiębiorca:
● dysponuje prawami własności intelektualnej, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w agendzie prac badawczo-rozwojowych,
● uprawdopodobnił, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie zostały opublikowane wyniki prac B+R, rozwiązania lub technologie związane z agendą badawczą.
Potencjał intelektualny
Przedsiębiorca wnioskujący o dotację na inwestycję w infrastrukturę B+R musi też dowieść, że zakupiony sprzęt nie będzie stał bezczynnie z powodu braku osób, które potrafiłyby zdobić z niego użytek. Oceniany jest potencjał kadrowy B+R wskazany do realizacji projektu. Przedsiębiorca powinien poinformować komisję, czy posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników, z wykształceniem adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych, przewidzianych w projekcie. W szczególności ocenie podlega prawidłowy dobór kadry pod względem wykształcenia, doświadczenia oraz osiągnięć dotyczących prac badawczo-rozwojowych, ale również przewidywane formy zatrudnienia: na czas nieokreślony, określony, wykonywania określonej pracy, na zastępstwo itp. Dodatkowe punkty można dostać, jeżeli w wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie liczby pracowników zajmujących się B+R.
Oceniany jest też potencjał w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi. Osoby pełniące w projekcie funkcje kierownicze powinny mieć stosowne doświadczenie i kwalifikacje. Dotyczy to nie tylko zarządzania podobnymi projektami, ale również ryzykiem.
Pod uwagę będzie brane również dotychczasowe doświadczenie samego przedsiębiorstwa w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub na zlecenie). Wskazać trzeba też, jaką aparaturą i innym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac B+R firma już dysponuje. Brak takiego doświadczenia czy sprzętu nie pozbawia możliwości uzyskania wsparcia, jednak należy w takiej sytuacji zapewnić pomoc w realizacji projektu ze strony innych podmiotów, a także osób fizycznych, które swoim doświadczeniem i wiedzą dają gwarancję odpowiedniego poziomu merytorycznego i organizacyjnego prowadzonych działań.
Współpraca
Kolejną kwestią, na którą zwrócą uwagę eksperci oceniający wniosek, jest planowana w projekcie współpraca z innymi podmiotami, przy czym bezwzględnie wymagane jest to tylko w przypadku dużych firm. Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli planowane jest nawiązanie lub rozwijanie współpracy z mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi (NGO). Współpraca z tymi ostatnimi może przyjąć różne formy, np. partnerstwo, partnerstwo strategiczne, wolontariat pracowniczy itp. Powinna być potwierdzona i udokumentowana np. umową współpracy, sponsoringową czy barterową.
Współpraca z mikro-, małymi i średnimi firmami lub organizacjami badawczymi może przyjąć formę podwykonawstwa, transferu wiedzy lub powiązania kooperacyjnego. W ostatnim przypadku mogą to być: klastry innowacyjne (a także eksportowe), łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne czy platformy technologiczne. Dla spełnienia kryterium istotne jest również wykazanie zakładanych efektów i wymiernych korzyści wynikających z wybranej formy współpracy. Z kolei jej charakter powinien być powiązany z zakresem prac badawczo-rozwojowych, będących przedmiotem agendy badawczej. Współpraca powinna być prowadzona w trakcie realizacji projektu lub w okresie jego trwałości.
Dodatkowym kryterium, którego spełnienie nie jest obowiązkowe, ale daje dodatkowe punkty istotne dla pozycji wniosku na liście rankingowej, jest m.in. nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową – warto więc pomyśleć o tym na etapie pracy nad projektem.
Centrum Badawczo-Rozwojowe
to jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.
Nabór wniosków
Od 20 listopada 2017 do 19 stycznia 2018 r. przyjmowane są wnioski o dotacje na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
PROGRAM: Inteligentny Rozwój
DZIAŁANIE: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA: Ministerstwo Rozwoju, Departament Programów Wsparcia Innowacji i RozwojuZNAJDZIESZ TAM:
● nagranie webinarium z ekspertem z Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Rozwoju
WEŹ UDZIAŁ
start 7 listopada o 9.30 , logowanie na www.gazetaprawna.pl/webinar
● rozmowę z przedstawicielem firmy, która skorzystała już z dotacji na własne Centrum Badawczo-Rozwojowe
● wideografiki z praktycznymi wskazówkami, jak skorzystać z dotacji