W działalności gospodarczej znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, prawa autorskie są istotnym elementem konkurowania na rynku i wymagają odpowiedniej ochrony. Posiadanie dóbr chronionych prawami własności intelektualnej i przemysłowej daje możliwość wyłącznego, swobodnego zarobkowego i zawodowego korzystania z nich. By jednak uzyskać pożądane korzyści, dobrami niematerialnymi trzeba odpowiednio zarządzać.

Takie nazwy jak rzecznik patentowy czy Urząd Patentowy kojarzą się z wynalazkami i nauką. Jednak w Polsce Urząd Patentowy zajmuje się nie tylko patentami lecz także rejestracją znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Natomiast rzecznik patentowy jest interdyscyplinarnym specjalistą, często z wielostopniowym wykształceniem, przygotowanym, by udzielić pomocy we wszelkich sprawach własności przemysłowej, dotyczących ochrony prawnej m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Rzecznicy patentowi są pełnomocnikami w postępowaniach zgłoszeniowych i sporach przed urzędami patentowymi, a w sądach uczestniczą w sprawach o naruszenie patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Według przepisów prawa rozwiązanie techniczne może zostać opatentowane, jeżeli jest nowe, czyli nie stanowi części istniejącego stanu techniki, jest nieoczywiste, a także ma przemysłowe zastosowanie. W prawidłowej ocenie tych kryteriów pomaga właśnie rzecznik patentowy. Do niego należy ponadto takie sformułowanie dokumentów, by zwiększyć szansę na przyznanie patentu, a także zmniejszyć prawdopodobieństwo naruszenia cudzego rozwiązania, już chronionego patentem.
Nieco inna jest specyfika spraw dotyczących rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Są to elementy związane silnie z wizerunkiem firm i ich produktów, mające niebagatelne znaczenie marketingowe. Wykwalifikowany rzecznik patentowy oferuje przedsiębiorcy doradztwo nie tylko prawne, ale i strategiczne, wykazując się rozumieniem zasad prowadzenia biznesu. Usługi rzecznika patentowego pozwolą między innymi zoptymalizować działalność biznesową poprzez licencjonowanie, bronić się przed naruszeniami ze strony konkurencji, a nawet przyjrzeć się jej działaniom na różnych rynkach.

Ze wsparcia rzecznika patentowego powinny koniecznie skorzystać firmy działające za granicą. Istnieje wiele trybów uzyskania ochrony własności przemysłowej na skalę międzynarodową, jednak wymagają one starannego zaplanowania, by zminimalizować koszty, ale uzyskać jak najszerszą ochronę. Trzeba odpowiedzieć na wiele pytań o produkty, rynki zbytu, istniejącą konkurencję. Warto poszukać rzecznika patentowego mającego uprawnienia do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Biurem ds. Własności Intelektualnej UE (EUIPO) czy Światową Organizacją ds. Własności Intelektualnej (WIPO).
Doradztwo rzecznika patentowego przyda się firmom z wysoce konkurencyjnych branż, które często spotykają się z naruszeniami swoich praw. Rzecznik pomoże wybrać najskuteczniejszy sposób działania, zarówno w przypadku konieczności powstrzymania naruszyciela, jak i obrony przed oskarżeniem o naruszenie. Rzecznik patentowy może np. ocenić, czy otrzymane pismo zarzucające naruszenie prawa własności intelektualnej jest prawdziwym zagrożeniem, czy tylko próbą zastraszenia ze strony konkurencji.

Reklama

Partner