ORZECZENIE
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem. Stwierdził tak Sąd Najwyższy w podjętej uchwale. To zaś oznacza, że fundusze sekurytyzacyjne nabywające wierzytelności od banków będą miały duży problem. A wielu dłużników może odetchnąć z ulgą, gdyż przedsiębiorcy nie będą w stanie wyegzekwować od nich pieniędzy.
Generalną zasadą jest, że cesjonariusz wchodzi w prawa cedenta z całym dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli więc doszło do przerwania biegu przedawnienia na podstawie art. 123 par. 1 kodeksu cywilnego, co do zasady wiąże ono strony. Tyle że – jak stwierdził SN – sytuacja, w której mamy do czynienia z bankowym tytułem egzekucyjnym, jest szczególna.
– BTE jest szczególnym przywilejem, który musi być ujmowany w wąski sposób. Stwierdził to także Trybunał Konstytucyjny, który go zakwestionował. Ważna więc jest argumentacja konstytucyjna – wskazał sędzia SN Paweł Grzegorczyk.
Stąd uchwała, z której wynika, że jeśli cesjonariuszem byłby inny podmiot mogący wystawiać BTE – bieg przedawnienia przerwany wskutek działań cedenta pozostałby w mocy. Jeśli jednak wstępujący w prawa nie był umocowany do wystawiania BTE (a takimi podmiotami są fundusze sekurytyzacyjne), to nie może korzystać na działaniach podjętych przez bank, które ustawodawca potraktował w uprzywilejowany sposób.
To kolejne korzystne orzeczenie dla kredytobiorców. Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie (sprawy o sygn. P 7/09 i P 45/12) zaznaczył, że banki są podmiotami prawa prywatnego, które powinny być traktowane tak samo jak inni uczestnicy obrotu cywilnoprawnego. Skutkiem tego było usunięcie przepisu, który nadawał moc prawną dokumentu urzędowego bankowym księgom rachunkowym i sporządzonym z nich wyciągom, a następnie – wspomniane wyżej – zlikwidowanie instytucji BTE. Nadal jednak wiele spraw związanych z wydanymi dawniej BTE zalega w sądach. ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Uchwała SN z 9 czerwca, sygn. akt III CZP 17/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia