Agencja Moody's potwierdziła w piątek rating Polski na poziomie A2 - podano w komunikacie. Jednocześnie agencja podniosła perspektywę ratingu do stabilnej z negatywnej, W ocenie agencji, ryzyka fiskalne oraz inwestycyjne, a także niepewność polityczna w Polsce zmalały.

"Główną przesłanką za decyzją Moody's o zmianie perspektywy dla ratingu polskiego rządu do stabilnej z negatywnej jest oczekiwanie, iż wpływ negatywnych czynników ryzyka dla sytuacji fiskalnej, które doprowadziły do (nadania - PAP) negatywnej perspektywy rok temu ustaje oraz, że wskaźniki długu pozostaną relatywnie korzystne." - napisano w komunikacie do decyzji.

"Patrząc w przyszłość, Moody's spodziewa się, że rząd nadal będzie przestrzegać 3-proc. limitu sektora finansów publicznych w relacji do PKB. Podczas gdy niektóre z ostatnio przyjętych rozwiązań, takie jak obniżenie wieku emerytalnego, wywierają presję na wzrost wydatków z kasy państwa, rząd odłożył w czasie lub anulował inne projekty, w tym obniżkę stawki VAT oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw" - dodano.

Moody's szacuje, że dług publiczny w Polsce ustabilizuje się w okolicach 55 proc. PKB w latach 2017-2021, przeciętne tempo wzrostu gospodarczego w tym okresie wyniesie 3,2 proc. rocznie, a deficyt sektora GG średnio wyniesie 2,8 proc. PKB.

Agencja zauważa, iż nadal istnieje ryzyko wzrostu wydatków socjalnych oraz wprowadzenia rozwiązań populistycznych, jednak jest ono równoważone przez wzrost rywalizacji politycznej przed zaplanowanymi na 2019 r. wyborami parlamentarnymi.

W ocenie Moody's, z historycznego punktu widzenia, implementacja reform strukturalnych w ostatnich kilku dekadach dobrze wróży przyszłości reform wspierających inwestycje i wzrost w średnim terminie.

"Plan Morawieckiego, który jest mapą gospodarce w perspektywie do 2020 r., również wspiera wzrost (gospodarczy - PAP) w średnim terminie, będąc w związku z tym także ogranicznikiem dla relacji deficytu do PKB, o ile zostanie wdrożony w otoczeniu solidnych limitów fiskalnych." - napisano w komunikacie.

NIEPEWNOŚĆ POLITYCZNA OGRANICZONA, RYZYKA DLA NAPŁYWU INWESTYCJI MALEJĄ

Agencja ocenia, że niepewność wynikająca z nieortodoksyjnej polityki polskiego rządu pozostanie ograniczona, a ryzyka dla klimatu biznesowego oraz napływów inwestycyjnych maleją.

"Jedną z decyzji stojących za przyznaniem negatywnej perspektywy w maju 2016 r. było oczekiwane pogorszenie klimatu inwestycyjnego oraz zmiana w kierunku bardziej nieortodoksyjnej i nieprzewidywalnej polityki rządu. Od tamtej pory jednak rząd podjął działania zmierzające do odwrócenia lub osłabienia niektórych rozwiązań, które zostały podjęte krótko po dojściu do władzy. Na przykład, niedawna decyzja partii rządzącej o odrzuceniu planu konwersji denominowanych w CHF kredytów hipotecznych na walutę krajową usunęła znaczne ryzyko ciążące na stabilności sektora bankowego oraz na ogólnie pojętym sentymencie wśród inwestorów" - napisano w komunikacie.

"Pomimo wzrostu niepewności politycznej po wyborach w 2015 r., dowody nie wskazują na to, by klimat inwestycyjny znacząco się osłabił; napływ inwestycji zagranicznych pozostał na solidnym poziomie, a napływy portfelowe były stabilne" - dodano.

SOLIDNE PERSPEKTYWY DLA WZROSTU POLSKI PRZY OGRANICZONEJ EFEKTYWNOŚCI RZĄDU

Agencja Moody's oceniła, uzasadniając potwierdzenie ratingu na poziomie A2, że perspektywy dla wzrostu gospodarczego w Polsce są solidne i opierają się na: zdolności do przyciągania inwestycji zagranicznych; wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą Brexit; zmiany struktury zatrudnienia w postaci przenoszenia siły roboczej z branż o niskiej wydajności pracy, jak rolnictwo, do bardziej produktywnych i tworzących wyższą wartość dodaną, jak usługi i przemysł.

Agencja szacuje, że wzrost PKB Polski w 2017 r. wyniesie 3,2 proc. rdr, a w 2018 r. 3,1 proc. rdr.

"Moody's ocenia, że siła gospodarcza kraju znajduje się powyżej mediany państw, które posiadają rating na poziomie A" - napisano w komunikacie do decyzji ratingowej.

Zdaniem agencji, ryzyko utraty płynności przez rząd jest bardzo niskie, a płynny kurs walutowy oraz dostęp do elastycznej linii kredytowej (FCL) MFW pomogłoby w absorpcji ewentualnych szoków zewnętrznych.

Ramy polityki monetarnej w Polsce są spójne, a jej funkcjonowanie dobre - ocenia Moody's, dodając, iż polski sektor finansowy jest stabilny.

"Kontrola korupcji oraz przestrzeganie rządów prawa również wspiera siłę instytucjonalną (państwa - PAP)" - napisano w komunikacie.

Jednocześnie agencja ocenia, że wyżej wspomniane mocne strony stabilności gospodarczej częściowo ograniczane są przez: obniżoną efektywność rządu, wynikającą z ciągle nieprzewidywalnej polityki oraz podatność na zewnętrzne czynniki ryzyka wynikające z relatywnie wysokiego poziomu zadłużenia zewnętrznego.

Wśród czynników mogących prowadzić do podwyższenia ratingu agencja podała poprawę długoterminowej stabilności systemu opieki socjalnej oraz poprawę otoczenia instytucjonalnego. Reformy strukturalne, które przyczyniłyby się do poprawy perspektyw dla wzrostu gospodarczego w średnim terminie oraz wydajności pracy również zostały zaliczone do tej kategorii.

Negatywną presję na rating mogłoby wywierać trwałe pogorszenie się pozycji fiskalnej i/lub znaczne pogorszenie się klimatu inwestycyjnego, w tym możliwe duże odpływy kapitałowe. Brak postępów we wdrażaniu reform strukturalnych, które ograniczą innowacje i/lub odstraszą inwestycje zagraniczne, co w konsekwencji negatywnie mogłoby wpłynąć na wzrost gospodarczy również byłoby niekorzystne z punktu widzenia ratingu.