145 inwestycji wartych 48 mld zł – tyle przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest planowanych do realizacji w Polsce.
Główne cele rządowego „pakietu dla PPP” / Dziennik Gazeta Prawna
Wczoraj na portalu www.ppp.gov.pl Ministerstwo Rozwoju uruchomiło tzw. bazę zamierzeń inwestycyjnych PPP. Znajduje się na nim lista inwestycji, które mają zostać zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
– Do tej pory nie istniała żadna centralna baza potencjalnych projektów, co powodowało, że przedsiębiorcy mieli utrudnione zadanie, jeśli chodzi o wyszukiwanie projektów planowanych w trybie PPP – wskazuje Witold Słowik, wiceminister rozwoju.
Miliardy do wydania
Na liście znalazła się np. budowa Kanału Śląskiego (koszt 11 mld zł), za którą odpowiada Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Projekt dotyczy zaprojektowania, sfinansowania i budowy infrastruktury przeciwpowodziowej. Pojawił się też plan budowy autostrady A2 na odcinku Siedlce – granica państwa (niespełna 100 km). Wśród innych dużych inwestycji znalazły się: „Zagospodarowanie błoni Stadionu PGE Narodowego w Warszawie” (1 mld zł), „Budowa linii tramwajowej KST etap IV” w Krakowie (350 mln zł) czy „Budowa Ambasady RP w Berlinie” (250 mln zł). Są też projekty na mniejszą skalę, jak np. budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo-wypoczynkowego w Chojnowie, którego wartość wyceniana jest na 11,4 mln zł. Tam w roli podmiotu publicznego występuje Urząd Gminy Czernice Borowe. „W ramach przedsięwzięcia partner prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, przeprowadzenia robót budowlanych, sfinansowania, utrzymania i zarządzania nowo powstałym obiektem” – wynika z opisu inwestycji.
W nowej bazie dominują przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej, sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia. Można więc założyć, że najbardziej zainteresowana złożeniem ofert w różnych projektach będzie przede wszystkim branża budowlana. W sumie chodzi o 145 planowanych przedsięwzięć. 46 jest już na etapie ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego, a pozostałe 99 jest w planie. Ich łączna wartość to 48 mld zł.
Stopień zaawansowania tych 145 projektów jest różny. Niektóre są zaledwie na etapie „pomysłu” lub „analiz przedrealizacyjnych”, inne w fazie poszukiwania doradców z zakresu PPP lub weszły w procedury przetargowe. Mimo wszystko Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że inicjatywy, które trafiły na rządową listę, są „zweryfikowane, wiarygodne i aktualne”, a baza będzie odświeżana przynajmniej raz na pół roku. Jak tłumaczy Paweł Szaciłło, dyrektor departamentu PPP w MR, nie każdy projekt mógł trafić do nowej bazy. – Samych zapowiedzi projektów było więcej, wszystkich inwestycji naliczyliśmy około kilkuset. Natomiast po bezpośrednich rozmowach z promotorami i gminami okazało się, że część inwestycji jest już zawieszona lub zrezygnowano z ich prowadzenia – opowiada.
Ważne 300 mln zł
Przedstawiciele resortu przekonują, że baza to spore udogodnienie dla przedsiębiorców. Przyznają, że do tej pory na stronach ministerstwa można było znaleźć jedynie listę przedsięwzięć z już zawartymi umowami (do końca 2016 r.). Tamta baza zawiera ich ponad 120 (podpisanych do końca grudnia 2016 r.). Z tej liczby obecnie realizowanych jest lub zostało zakończonych 112 projektów na łączną sumę 5,6 mld zł. Zdecydowana większość została zawarta przez jednostki samorządu terytorialnego.
Jak dotąd zaledwie co czwarta planowana inwestycja w PPP dochodziła do skutku. W raporcie PwC z 2013 r. jako główne bariery rozwoju PPP wskazano m.in. brak skoordynowanej strategii państwa w tym zakresie, brak projektów pilotażowych i bariery prawne. Odpowiedzią na te problemy mają być propozycje opracowywane przez obecne kierownictwo MR.
Dziś Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się pakietem działań mających zdynamizować system PPP w Polsce. Wszystkie są ujęte w dokumencie „Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP”. Zakłada on m.in. zawarcie co najmniej 100 nowych umów do 2020 r. Środkiem do tego ma być m.in. negatywny test PPP – czyli domniemanie, że każdy projekt finansowany z budżetu państwa powyżej 300 mln zł (i niezwiązany z obronnością) musi być realizowany w formule PPP, chyba że zgodę na odstępstwo wyrazi MR lub Rada Ministrów.