Przychód z dywidendy zarówno dla przeciętnego Kowalskiego, jak i dla spółki oznacza uszczuplenie o 19 proc. należnego podatku. Podatek nalicza i pobiera jako płatnik spółka, która wypłaca dywidendę, a skutki podatkowe zachodzą dopiero w momencie jej wypłaty (zasada kasowa). Co istotne, akcjonariusz nie wykazuje w zeznaniu rocznym PIT ani otrzymanej dywidendy ani zapłaconego podatku.

Czy to spółka, czy przysłowiowy Jan Kowalski - wypłata dywidendy opodatkowana jest w Polsce jednakowo. Zarówno bowiem ustawa o PIT, jak i o CIT opodatkowują taki przychód ryczałtowo w wysokości 19 proc. Za prawidłowe naliczenie i uregulowanie daniny odpowiada podmiot, który dywidendę wypłaca. Po pobraniu zryczałtowanego podatku spółka-płatnik przekazuje go w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, czyli podmiotu otrzymującego dywidendę. Skutki podatkowe rodzą się przy tym nie w w chwili podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o wypłacie dywidendy, ale dopiero w momencie jej wypłaty. mamy tu zatem zasadę kasową.

Ustawa o CIT
Art. 22. 1. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Dywidenda dla podmiotu zagranicznego

Co jeśli dywidenda trafia do podmiotu (np. spółki) zagranicznego. Wówczas zasadą jest, że stosuje się ryczałt w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Płatnik tego podatku ma obowiązek potrącić odpowiednią kwotę i wpłacić w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Płatnik ma w takiej sytuacji jeszcze jeden obowiązek. Musi bowiem przesłać informację IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym wypłacono należność zagranicznemu podmiotowi (liczy się rok podatkowy płatnika, nie podatnika). Co istotne, w przypadku wypłaty dywidendy zagranicznym podatnikom należy sprawdzić, czy możliwe jest zastosowanie przepisów wynikających z postanowień odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z innymi krajami.

Zwolnienie z podatku dla spółek

W niektórych przypadkach spółka może zostać zwolniona z zapłaty podatku. Mówi o tym art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, który brzmi:
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  • spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  • spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Dalej w ustawie czytamy, że takie zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności (nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki) nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (minimum 10%) upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów w wysokości co najmniej 10%, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która uzyskała dywidendę, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

By skorzystać ze zwolnienia podmiot uprawniony musi przedłożyć spółce wypłacającej dywidendę:

  • certyfikat rezydencji lub zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu (ie dotyczy spółek z siedzibą w Polsce) oraz
  • oświadczenie, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania

Jeśli spółka tych dokumentów nie dostarczy, wówczas podmiot wypłacający dywidendę nalicza zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% albo, jeśli otrzyma od spółki zagranicznej tylko certyfikat rezydencji, zastosuje stawkę podatku określoną we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 30a (zobacz tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; w szczególności art. 22-22c (zobacz tekst ujednolicony)