"W październiku 2008 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2.219 mln euro. Na wysokość tego salda wpłynęły: ujemne saldo obrotów towarowych (1.664 mln euro) i dochodów (980 mln euro) oraz dodatnie saldo usług (408 mln euro) i transferów bieżących (17 mln euro). Wzrost ujemnego salda rachunku bieżącego, w stosunku do roku ubiegłego, w znacznej części wynikał z wyższego ujemnego salda obrotów towarowych oraz z ujemnego salda transferów bieżących z Unią Europejską" - napisał NBP.

Eksport towarów w październiku 2008 r. został oszacowany na poziomie 10.411 mln euro, a import 12.075 mln euro. W porównaniu z danymi za październik 2007 r. eksport towarów zmniejszył się o 129 mln euro, tj. o 1,2 proc., a import towarów wzrósł o 516 mln euro, tj. o 4,5 proc.

Ujemne saldo towarów ukształtowało się na poziomie 1.664 mln euro, wobec 1.019 mln euro w październiku 2007 r.

Dla ostatnich dwunastu miesięcy (tj. od listopada 2007 r. do października 2008 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 18.902 mln euro, zaś w poprzednim okresie (listopad 2006 - październik 2007) deficyt rachunku bieżącego wyniósł 13.463 mln euro.

"Pogłębienie ujemnego salda rachunku bieżącego, w ujęciu płynnego roku, było przede wszystkim rezultatem zwiększenia deficytu obrotów towarowych (z 10.733 mln euro w poprzednim okresie do 15.277 mln euro) oraz pogłębienia ujemnego salda dochodów (z 11.334 mln euro na 12.408 mln euro)" - napisano w komentarzu.

Polska wpłaciła 462 mln euro do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich

W porównaniu do poprzedniego okresu (listopad 2006 - październik 2007) eksport towarów zwiększył się o 16.899 mln euro, tj. o 16,2 proc., a import o 21.443 mln euro, tj. o 18,7 proc.

Saldo transferów z Unią Europejską było ujemne i wyniosło 177 mln euro, saldo wykazywane w transferach bieżących wynosiło minus 405 mln euro.

W tym samym czasie Polska wpłaciła 462 mln euro do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich.

"Istotny wzrost zapłaconej składki, w porównaniu z poprzednimi miesiącami tego roku, wynikał z korekty szacunku PKB na 2008 r., który okazał się wyższy od prognozy PKB wykorzystanej do ustalenia wysokości składek na 2008 r." - napisano.

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 926 mln euro.