• Jak przygotować zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

- Zarząd bądź zarządca nieruchomością wspólną, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, musi zawiadomić na piśmie właściciel lokali o terminie, godzinie i miejscu zebrania. Musi on także przedstawić porządek obrad. Jeśli przedmiotem zebrania ma być zmiana wzajemnych praw bądź obowiązków właścicieli lokali - wówczas w zawiadomieniu o terminie zebrania należy wskazać ich treść proponowanej zmiany.

• W jaki sposób podejmowane są decyzje podczas zebrania wspólnoty?

- Decyzje mają formę uchwał. Uchwały mogą być podejmowane przez wspólnotę w każdej istotnej dla wspólnoty sprawie. W szczególności uchwała musi być podjęta, gdy wymagana jest decyzja wszystkich jej członków. Uchwały właścicieli lokali wymaga m.in. zgoda na dokonanie przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

• Czy uchwałę wspólnoty mieszkaniowej można zaskarżyć?

- Uchwały wspólnoty są zaskarżalne w drodze powództwa cywilnego. Powództwo takie powinno być skierowane przeciwko wspólnocie w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu lub od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Uchwała wspólnoty może być zaskarżona m.in. z powodu jej niezgodności z przepisami prawa, z umową właścicieli lokali.