Ustawa została poparta jednogłośnie, głosowało 397 posłów. Podczas drugiego czytania projektu posłowie nie wnieśli poprawek.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany do dotychczasowych uregulowań, wynikające z doświadczeń w realizacji unijnego programu Leader. Zmieniają się także przepisy dotyczące wdrażania pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 oraz nadzoru nad wydatkowaniem unijnych pieniędzy.

Fundusze te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a kontrole nad ich wydatkowaniem sprawuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowe przepisy doprecyzowują zasady wyboru lokalnych grup działania (LGD). Chodzi o grupy działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji społeczności lokalnych. Uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz samorządy gminne i powiatowe.

Nadzór nad postępowaniem wyborczym lokalnej grupy działania będzie miał minister rolnictwa. W przypadku sporu pomiędzy grupą lokalną a samorządem województwa projektowane przepisy przyznają LGD prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Do programu Leader dużą wagę przywiązuje Komisja Europejska, program ten jest wdrażany we wszystkich krajach wspólnotowych. Polska zamierza wydatkować na jego realizację 4,7 proc. całego PROW, co stanowi około 787 mln euro.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia

Nowelizacja ustawy reguluje również tryb przyznawania pomocy technicznej samorządom. Pomoc ta będzie dotyczyła wsparcia finansowego dla administracji wykonującej zadania służące prawidłowej realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich.

Nowe rozwiązania doprecyzowują także zasady funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Zadaniem KSOW będzie wspieranie programu rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie i wymiana wiedzy na ten temat.

Uchwalono ponadto zmiany w ustawie o podatku rolnym, które zakazują łączenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z pomocą uzyskiwaną ze środków unijnych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Obecnie trafi ona do Senatu.