Czy sąsiad powinien wpuścić na swoją posesję
Planuję rozpoczęcie budowy domu. Niektóre prace będą wymagały wejścia na nieruchomość sąsiada. Próbowałem załatwić to z nim, ale on nie wyraża zgody. Czy istnieje inna możliwość uzyskania zezwolenia na niezbędne skorzystanie z posesji sąsiada?
Tak Do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych czasem niezbędne jest ograniczenie praw właściciela sąsiedniej nieruchomości. Ograniczenie to może mieć charakter dobrowolny (gdy sąsiad wyraża zgodę na wejście na jego posesję) lub w drodze decyzji administracyjnej (w przypadku braku zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości). Niezależnie od tego, czy ma miejsce ograniczenie dobrowolne czy też w drodze decyzji – właściciel sąsiedniej posesji nie jest uprawniony do określania, jaki zakres robót ma być wykonywany w sąsiednim budynku. To starosta w decyzji określa niezbędne potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Tak więc przypadku, gdy sąsiad nie wyraża zgody na niezbędne wejście na jego posesję w celu wykonania koniecznych prac związanych z budową domu, może pan wystąpić z wnioskiem w tej sprawie i załatwić sobie decyzję, na podstawie której będzie to możliwe i prawnie uzasadnione. Musi pan pamiętać, że po zakończeniu robót będzie pan zobowiązany naprawić ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. PODSTAWA PRAWNA • Art. 47 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).
Czy muszę ubiegać się o nowe pozwolenie
Trzy lata temu rozpocząłem budowę domu. Jednak ze względu na brak środków finansowych musiałem ją przerwać. Dopiero po upływie dwóch lat zgromadziłem odpowiednią kwotę pozwalającą na kontynuację budowy. Czy muszę uzyskać nowe pozwolenie na budowę?
Tak Wszystko wskazuje na to, że musi pan załatwić nowe pozwolenie na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata. W takim przypadku rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. PODSTAWA PRAWNA • Art. 37, art. 51 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).
Czy można przenieść pozwolenie na budowę
Zamierzam kupić działkę budowlaną od osoby, która rok temu uzyskała pozwolenie na budowę domu. Zaraz po podpisaniu aktu notarialnego chciałbym rozpocząć budowę na podstawie dotychczasowego projektu budowlanego (obecny właściciel nieruchomości ma mi go przekazać). Czy można przenieść otrzymane przez sprzedającego pozwolenie na budowę na mnie?
Tak Jest to możliwe, jeśli będą spełnione określone w przepisach warunki. Starosta, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W praktyce oznacza to, że w momencie ubiegania się o przeniesienie pozwolenia na budowę trzeba mieć prawo dysponowania nieruchomością, na której ma być wznoszony budynek. Nie wystarczy więc podpisanie umowy przedwstępnej. Tego rodzaju rozwiązanie stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. PODSTAWA PRAWNA • Art. 40, art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).
Czy skarżący powinien wpłacić kaucję
Otrzymałem pozwolenie na budowę domu i poniosłem wydatki na materiały budowlane. Jednak osoba niezadowolna z mojej budowy postanowiła zaskarżyć pozwolenie na budowę. Obawiam się, że w tej sytuacji moja inwestycja jest poważnie zagrożona. Czy mogę zażądać, by skarżący wpłacił kaucję na zabezpieczenie moich roszczeń związanych ze wstrzymaniem budowy?
Tak Może pan domagać się wpłacenia tego rodzaju kaucji przez osobę, która wniosła skargę. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. Postanowienie w sprawie ustalenia kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora może być wydane przez sąd zarówno z urzędu, jak i na wniosek inwestora. Wniosek taki powinien być złożony przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji lub po jego wydaniu. Wniosek o ustalenie kaucji na zabezpieczenie swoich roszczeń inwestor może złożyć również w zażaleniu na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi. Jeśli skarga zostanie oddalona, kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń. PODSTAWA PRAWNA • Art. 35a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).
Czy do wniosku należy dołączyć harmonogram
Planujemy rozpoczęcie budowy, która będzie wymagała zajęcia części pasa drogowego. Wiemy, że należy przygotować stosowny wniosek w tej sprawie. Jakie elementy powinny składać się na jego treść? Czy to prawda, że zarządca drogi może wymagać przedstawienia mu harmonogramu prac?
Tak Przed planowanym zajęciem pasa powinien pan złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Taki wniosek powinien zawierać pana imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę. Poza tym we wniosku należy wskazać cel zajęcia pasa drogowego, a także lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy. Poza tym trzeba w nim określić planowany okres zajęcia pasa drogowego. Do wniosku należy załączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów. Oprócz tego musi pan dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, jak również oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Trzeba liczyć się z tym, że zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym, oraz harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót. PODSTAWA PRAWNA • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140, poz. 1481). • Art. 47 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).
Czy trzeba uzyskać zmianę pozwolenia na budowę
Rok temu uzyskałem pozwolenie na budowę. Kilka tygodni później jedna z bliskich mi osób uległa wypadkowi i musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Z tego powodu chciałbym, aby budowany przeze mnie dom był przystosowany do jej potrzeb jako osoby niepełnosprawnej. Czy muszę starać się o zmianę pozwolenia na budowę?
Tak W sytuacji gdy po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor postanowił istotnie zmienić projekt budowlany, konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Do decyzji o zmianie pozwolenia budowlanego stosuje się przepisy dotyczące wydania pozwolenia. Gdy odstąpienie od dotychczasowego projektu budowlanego jest nieistotne, zmiana pozwolenia budowlanego nie jest konieczna. Jednak nie dotyczy to m.in. sytuacji, gdy modyfikacja ma związek zapewnieniem warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne. Jak pan sam to podkreślił, modyfikacja projektu budowlanego ma związek z wprowadzeniem rozwiązań mających na celu ułatwienie poruszania się po wznoszonym budynku przez osoby niepełnosprawne. Z tego wynika, że w pana przypadku wymagana jest zmiana pozwolenia na budowę. W przypadku gdy nie uzyska pan zmiany pozwolenia na budowę, musi pan liczyć się z określonymi w przepisach konsekwencjami. Zgodnie z ich postanowieniami, w przypadku gdy inwestor rozpocznie realizację według nowego projektu, naraża się na to, że organ nadzoru budowlanego nałoży na niego obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz wykonania określonych czynności lub robót budowlanych. Tego rodzaju działania mają na celu doprowadzenie wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. W przypadku gdy inwestor nie wykona nałożonego na niego obowiązku, nadzór budowlany wyda decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych albo rozbiórkę obiektu czy też jego części lub doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. W takich sytuacjach inwestor jest obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji. PODSTAWA PRAWNA • Art. 36a, art. 52 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).