„ZWZ Grupy Lotos (…) uchwala co następuje: Zysk netto Grupy Lotos za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku w wysokości 307.669.935,90 złotych w całości wyłącza się od podziału pomiędzy Akcjonariuszy Spółki i przeznacza się na: 1) kapitał zapasowy Spółki – kwotę w wysokości 306.169.935,90 złotych, 2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – kwotę w wysokości 1.500.000,00 złotych" – czytamy w uchwale.

Wcześniej prezes spółki Paweł Olechnowicz informował, że Grupa Lotos zaproponuje swojemu głównemu akcjonariuszowi, tj. Skarbowi Państwa, niewypłacanie dywidendy z zysku za 2011 rok. Argumentował, że spółka ma bardzo ciekawe projekty rozwojowe, a ponadto brak dywidendy pozwoli ustabilizować finanse firmy.

Obowiązująca strategia Lotosu zakłada, że spółka może wypłacać do 30% dywidendy począwszy od zysku za 2011 rok. Skarb Państwa ma 53,19% akcji Grupy Lotos. Grupa Lotos miała 648,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 679,18 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 307,67 mln zł zysku netto wobec 464,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Jakie plany ma Lotos

Wiceprezes Grupy Lotos SA, Zbigniew Paszkowicz powiedział PAP, że "poszukiwanie i wydobycie węglowodorów z łupków znajduje się w zakresie zainteresowania spółki".

Poinformował, że w ubiegłym tygodniu na terenie północnej Litwy spółka zależna od GL wykonała odwiert w poszukiwaniu węglowodorów niekonwencjonalnych i analizuje wyniki pierwszego szczelinowania. Jak powiedział, "wykonanie kolejnych odwiertów uzależnione jest od wyników tych analiz".

Lotos chce wejść w "łupki" z wiarygodnym partnerem

Przypomniał, że spółka na razie nie posiada koncesji na poszukiwanie gazu z łupków na terenie lądowym Polski. Poinformował, że "Lotos prowadzi rozmowy zmierzające do zawiązania konsorcjum czy znalezienia partnera, z którym chce nawiązać współpracę w obszarze poszukiwań i docelowo wydobycia gazu łupkowego również na terenie Polski".

Jak powiedział, "partner powinien być doświadczony, posiadać niezbędny know-how, potencjał wykonawczy i kadry". "Wierzymy w przyszłość w tym zakresie" - dodał.

Przypomniał, że Grupa Lotos posiada już 7 koncesji poszukiwawczych i 4 wydobywcze na terenie Morza Bałtyckiego.

Są złoża na Morzu Północnym

Tymczasem nie ma zaktualizowanego harmonogramu uruchomienia eksploatacji na złożu Yme na morzu Północnym.

Prezes Grupy Lotos SA, Paweł Olechnowicz poinformował podczas WZA, że "Grupa jest zainteresowana uruchomieniem produkcji i eksploatacją tego złoża". Odpowiedzialnym za to jest operator czyli firma Talisman Energy. "Prowadzimy rozmowy ażeby projekt wprowadzić na odpowiednią drogę realizacyjną" - dodał. Przyznał, że "operator nie wykazał się sprawnością zarządzania tym projektem, przez co jest on znacznie opóźniony".

Lotos kupił 20 proc. udziałów w złożu Yme w 2008 r. Jego zasoby wydobywane szacowane są na 1,8 mln ton. Początkowo operator złoża - firma Talisman Energy - zakładała, że wydobycie z Yme ruszy w lipcu 2011 roku.

Lotos stawia na segment paliwowy

Wiceprezes Zarządu GL, Maciej Szozda powiedział PAP, że "w interesie spółki leżą jak najniższe ceny paliw, gdyż niska cena stymuluje wzrost popytu a wolumen sprzedanych paliw jest naszym nadrzędnym celem". "Jednak nie od nas zależy cena; my podążamy za rynkiem a nie decydujemy o cenach, ale jeżeli poprawi się np. kurs walut lub nastąpi obniżenie notowań produktów, to wtedy taka obniżka będzie miała miejsce" - dodał.

Poinformował, że "zgodnie ze strategią firmy, do końca roku w kraju ma być ponad 400 stacji paliw Grupy Lotos, w tym ok. stu segmentu ekonomicznego Lotos Optima". Teraz w sieci operuje w sumie blisko 370 stacji. Na ten rok przewidziano uruchomienie ok. 70 nowych obiektów.

Prezes lotosu otrzyma nagrodę roczną w wysokości 62 tys. zł

WZA udzieliło absolutorium Zarządowi Grupy Lotos i Radzie Nadzorczej spółki. Zgromadzenie podjęło też decyzję o przyznaniu Prezesowi Zarządu Grupy Lotos, Pawłowi Olechnowiczowi nagrody rocznej za 2011 r. w wysokości ponad 62 tys. zł m.in. za wzmocnienie pozycji rynkowej i branżowej spółki i za efektywną realizację programu rozwoju, w tym największego w skali kraju projektu inwestycyjnego, Programu 10+.

Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos S.A. (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Lotos Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Przychody ze sprzedaży grupy, w 2011 r., osiągnęły poziom prawie 30 mld zł, i były wyższe o 49 proc. (r./r.). W ub. roku spółka wypracowała skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie ponad 1 mld zł oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 650 mln zł.

Dzięki realizacji Programu 10+ przerób surowca w rafinerii Grupy w Gdańsku wyniósł w 2011 r. prawie 9,2 mln ton, co stanowi wzrost o 13 proc.( r./r.) Udział koncernu w krajowym rynku paliw na koniec 2011 r. wyniósł ponad 33 proc. a w rynku detalicznym 8 proc.