NIK badała, czy przekształcenie w 2009 r. Poczty z państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w spółkę akcyjną doprowadziło do poprawy jej funkcjonowania oraz wzrostu konkurencyjności na liberalizowanym rynku pocztowym.

Poczta przegrała swój czas

Według Izby spółka zbyt długo zwlekała z przeprowadzeniem zmian i nie wykorzystała szansy na dostosowanie się do rynku otwieranego dla innych operatorów pocztowych.

Izba podkreśliła jednocześnie, że od 2010 r. Poczta podjęła działania restrukturyzacyjne, które pozwoliły jej na wypracowanie w 2011 r. zysku w wysokości 105,8 mln zł. NIK zaznaczyła, że w lipcu 2011 r. powołano nowy zarząd spółki, którego głównym zadaniem jest rozwój firmy i realizacja kluczowych inicjatyw restrukturyzacyjnych. "Nowy Zarząd Spółki kładzie nacisk na rozwój usług paczkowo-kurierskich oraz oferty tzw. e-usług, łączących tradycyjne sposoby komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii" - stwierdziła NIK.

Poczta Polska w 2009 r - same zaniechania

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że w ramach restrukturyzacji z 2009 r. Poczta Polska nie zrealizowała głównych założeń strategicznych, większość zadań była wykonywana z opóźnieniem lub w niepełnym zakresie. Nie przeprowadzono w wystarczającym stopniu zmian dotyczących organizacji i zatrudnienia, nie dokonano racjonalizacji sieci placówek pocztowych, nie zoptymalizowano kosztów i przychodów, co w konsekwencji uniemożliwiło poprawę jakości świadczonych usług - zaznaczyła Izba.

Jej zdaniem komercjalizacja nie doprowadziła do oczekiwanej zmiany wizerunku firmy, a brak skutecznych działań restrukturyzacyjnych przy jednoczesnej podwyżce wynagrodzeń spowodował, że poniesione zostały wysokie straty finansowe w latach 2008-2009.

Poczta odpowiada - od 2011 r realizujemy strategię zmian

Odnosząc się do raportu Poczta poinformowała, że od października 2011 r. konsekwentnie realizuje strategię do 2015 r., a dla nowego zarządu najważniejszym zadaniem jest poszukiwanie nowych możliwości rozwoju spółki, tak by zbliżające się uwolnienie rynku i coraz szybciej postępująca digitalizacja nie wpłynęły negatywnie na wyniki.

"Zgodnie ze strategią, do końca 2015 r. Poczta Polska podwoi przychody z usług paczkowych i logistycznych oraz zwielokrotni przychody z nowoczesnych usług finansowych. Dzięki temu firma utrzyma dotychczasowy poziom przychodów ogółem, mimo spadku na rynku listów i usług reklamowych" - podkreśliła Poczta.