Niestety z powodu kredytu przybyło firm niewywiązujących się ze swoich zobowiązań. Dlatego zanim przedsiębiorca podpisze umowę z kontrahentem, powinien sprawdzić jego wiarygodność. Informacje o drugim przedsiębiorcy można uzyskać bezpośrednio od niego lub z rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzony jest w ramach Krajowego Rejestru Sądowego) oraz za pośrednictwem wywiadowni gospodarczych lub firm factoringowych.

Dokumenty od kontrahenta

Przedsiębiorca, jeszcze przed podpisaniem umowy, powinien poprosić kontrahenta o udostępnienie pewnych informacji i dokumentów. Ma prawo domagać się od niego wyciągów z rejestrów sądowych (jeżeli wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego) lub z ewidencji działalności gospodarczej, odpisu decyzji o nadaniu mu numeru REGON, numeru NIP oraz zaświadczenia z urzędu skarbowego i z ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne. Ponadto na żądanie przedsiębiorcy kontrahent powinien też udzielić informacji o tym, kto w imieniu jego firmy ma prawo podpisywać umowy i faktury. Planując współpracę z nowym partnerem, warto też uzyskać informacje na temat wielkości jego firmy, jej majątku, kontaktów handlowych oraz osób, które nią zarządzają. Zgromadzone dokumenty należy zatrzymać albo sporządzić z nich kserokopie. Informacje w nich zawarte mogą się przydać, gdyby partner okazał się nieuczciwy lub nie wywiązał się ze swoich zabowiązań i poszkodowany przedsiębiorca postanowi wystąpić z roszczeniem do sądu.

Informacje zewnętrzne

Przedsiębiorca może też sam spróbować zgromadzić wiedzę o nowym kontrahencie. Najwięcej informacji uzyska w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym otrzyma pełny opis interesującej go spółki. Natomiast w sytuacji, gdyby ten dokument okazał kontrahent, warto ustalić, kiedy został on wystawiony i czy jest aktualny.

Odpis z KRS dokładnie określa firmę, jej działalność (z wyszczególnieniem rodzaju i długości okresu jej istnienia), wielkość kapitału, a także wskazuje adres siedziby przedsiębiorcy, osobę właściciela oraz organy firmy i sposób ich reprezentacji. Pełny dokument zawiera również informacje o postępowaniach układowych i likwidacyjnych toczących się w związku z firmą, a także o wielkości wpisanych do rejestru, a nieuiszczonych należności publicznoprawnych i prywatnoprawnych.

Przedsiębiorca powinien zapoznać się również z aktami rejestrowymi kontrahenta, które znajdują się w KRS. Dzięki nim możemy uzyskać obraz finansowej sytuacji kontrahenta – akta niektórych firm zawierają sprawozdania finansowe z okresów rozliczeniowych. W dokumentach tych znajdują się też informacje o uchwałach podjętych przez organy firmy.

Informacje o majątku kontrahenta przedsiębiorca uzyska również z ksiąg wieczystych. Księgi prowadzone są dla nieruchomości i wpisane są w nich obciążenia ciążące na nich, są to np. hipoteka, która zabezpiecza ciążącą na nieruchomości pożyczkę.

Dane dotyczące kondycji firmy znajdziemy też w monitorach sądowym i gospodarczym. Publikowane są tam komunikaty o postępowaniach naprawczych i likwidacyjnych, prowadzonych w stosunku do firm zagrożonych niewypłacalnością. Ważnym źródłem informacji o kontrahencie są także biura informacji gospodarczej.