Przy wnoszeniu powództwa przeciwko kontrahentowi biznesowemu należy ustalić sąd właściwy do rozpoznania sprawy i uiścić opłatę sądową. Wnoszący pozew musi powołać w nim wszystkie dowody. Może też żądać zabezpieczenia roszczenia – jeśli je uprawdopodobni.
Reklama
Jeśli zobowiązania między przedsiębiorcami nie są realizowane lub jeśli ich wykonanie budzi zasadnicze wątpliwości co do staranności wykonania, kontrahent może dochodzić swych praw na drodze sądowej. Istnieją podstawowe zasady, którymi powinien się kierować, by prawidłowo sformułować powództwo.

Legitymacja procesowa

W pierwszej kolejności należy dokładnie określić podmiot, wobec którego będzie kierowane roszczenie. Zmiany podmiotowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych nie są bowiem dopuszczalne.
W przypadku osób fizycznych pozywa się osobę wskazaną z imienia i nazwiska oraz jej adresu zamieszkania (zameldowania). Jeśli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (tzw. jednoosobowy przedsiębiorca), weryfikujemy nie tylko jej adres zamieszkania, lecz przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zgłoszone w ewidencji działalności gospodarczej.
Jeśli kontrahent prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki, istotne jest, czy jest to spółka cywilna czy spółka prawa handlowego. Spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, lecz tylko umową cywilnoprawną. Nie posiada ona zdolności procesowej, czyli nie może być pozwana jako niezależny podmiot. Pozywa się więc wszystkich jej wspólników wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, tj. rejestru, w którym spółka cywilna jest ujawniana. Spółki handlowe, np. spółka jawna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą być pozwane jako oddzielne podmioty. Pozywa się więc spółkę np. jawną, komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie jej wspólników.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wystąpić z powództwem przeciwko kontrahentowi biznesowemu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej na temat:

- Wzór pozwu o zapłatę
- Opłat sądowych
- Trybów postępowania
- Zabezpieczenia powództwa
- Dowodów w procesie