3 sierpnia wchodzą w życie nowe uregulowania kodeksu spółek handlowych, które wprowadzają istotne zmiany w zakresie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń. Możliwe będzie na przykład elektroniczne i korespondencyjne  oddawania głosów przez akcjonariuszy, także tych którzy przebywają za granicą.

Koniec z blokowaniem akcji

Szczególnie ważne dla akcjonariuszy jest również zniesienie instytucji blokowania akcji przed walnym zgromadzeniem. Podstawą do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będzie posiadanie przez akcjonariusza na rachunku zdematerializowanych akcji danej spółki, na koniec 16 dnia przed datą walnego zgromadzenia (tzw. record date - dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Akcjonariusz musi również zgłosić żądanie o wydanie odpowiedniego zaświadczenia, co powinno nastąpić nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę cykl rozrachunkowy, który dla transakcji sesyjnych z rynku regulowanego wynosi 3 dni robocze. Oznacza to, że aby posiadać akcje na rachunku w konkretnym dniu należy dokonać transakcji co najmniej na 3 dni robocze wcześniej. Już na dwa dni robocze przed dniem rejestracji, akcjonariusz będzie mógł zbyć akcje na sesji giełdowej, zachowując prawo do udziału w walnym zgromadzeniu.

Niezbędne  zmiany w  regulaminach

- Zmiany te mają pozytywny wpływ na płynność, która jest podstawową kategorią rynkową mającą znaczenie dla atrakcyjności Giełdy – mówi Ludwik Sobolewski Prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

W przypadku, gdy dana spółka dopuści w statucie elektroniczną formę uczestnictwa, powinna szczegółowo uregulować zasady jakim będzie ona podlegać. W szczególności w statutach należy zwrócić uwagę na  liczbę akcjonariuszy i ich miejsce przebywania, język, czy też wymagania sprzętowe, które akcjonariusz będzie musiał spełnić w celu uczestnictwa w zgromadzeniu.

- Wprowadzane do kodeksu spółek handlowych rozwiązania powstały w wyniku ogólnoeuropejskiej dyskusji. Kładą one nacisk na podnoszenie jakości komunikacji na rynku kapitałowym, na co warszawska Giełda już od kilku lat zwraca szczególną uwagę, wprowadzając wiele rozwiązań w tym zakresie - dodaje Ludwik Sobolewski.

Głosowanie korespondencyjne przez akcjonariuszy jest możliwe, pod warunkiem, że przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Wiąże się to jednak z wieloma problemami praktycznymi. Spółka powinna jednoznacznie uregulować wątpliwe kwestie w tym zakresie w regulaminie walnego zgromadzenia.