Fundusze unijne na lata 2007–2013 oferują kilka źródeł wsparcia na założenie własnej firmy, które można wykorzystać podczas otwierania szkoły tańca. Idealnym źródłem jest dotacja w wysokości maksymalnie 40 tys. zł, która będzie oferowana w ramach Działania 6.2 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Środki te można wydać na inwestycje w drobny sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do uruchomienia działalności. Ponadto można ubiegać się o wsparcie pomostowe w wysokości minimalnej pensji krajowej przez okres sześciu miesięcy (w uzasadnionych przypadkach może ona zostać przedłużona do 12 miesięcy). Ta pomoc jest dostępna po zarejestrowaniu działalności. Oprócz tego można także liczyć na doradztwo i szkolenia.

O pieniądze mogą starać się osoby, które są bezrobotne i przez ostatni rok nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej.

Największe szanse na uzyskanie wsparcia będą miały osoby, które mają problemy ze znalezieniem pracy. Szczególnie będzie to dotyczyło osób młodych, kobiet oraz mieszkańców wsi. Istotne jest także to, że nowo powstała firma musi działać przez minimum rok. Jeśli upadnie wcześniej, to beneficjent będzie musiał zwrócić uzyskaną pomocą finansową.

Działanie 6.2 w programie Kapitał Ludzki będzie wdrażane w ramach tzw. komponentu regionalnego. Budżet tego działania (400 mln euro) został podzielony między 16 województw i będzie do dyspozycji władz regionalnych.

Konkursy będą oparte na kilku kryteriach. Minimalna wartość projektu, zgłoszona przez instytucję wsparcia, to 50 tys. zł. Projekt może trwać maksymalnie dwa lata. Jest to uzasadnione możliwością realizacji większej liczby projektów przy ograniczeniu ryzyka niepowodzenia w pierwszym etapie wdrażania PO KL. Każdy projekt musi być realizowany na terenie jednego województwa: operator wsparcia, który dostał pieniądze w ramach tzw. komponentu regionalnego dla Wielkopolski, może je udostępnić osobom zameldowanym w województwie wielkopolskim.

Wsparcie będzie także dostępne w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Te dotacje są adresowane do osób, które już są przedsiębiorcami: najpierw zakładamy firmę, później ubiegamy się o dotację. Początkujący przedsiębiorca musi mieć środki własne.

Możliwość skorzystania z tego typu dotacji jest ograniczona. Otwarcie niewielkiej szkoły nie wymaga inwestycji twardych, a unijne dotacje w RPO i w PROW kładą nacisk na tego typu przedsięwzięcia. PROW wspiera mikroprzedsiębiorstwa, które są tworzone na obszarach wiejskich: miejscowości, w których mieszka poniżej 5 tys. mieszkańców. To zbyt mała liczba, by szkoła tańca mogła się utrzymać. Chyba że będzie działała w całym powiecie.

BENEFICJENT KOŃCOWY NIE, OPERATOR WSPARCIA TAK

O unijne wsparcie nie będzie starał się beneficjent końcowy, czyli osoba, która chce założyć szkołę tańca. Unijne wsparcie będzie natomiast udzielane tzw. operatorom wsparcia. Będą to instytucje takie jak szkoły, urzędy pracy, organizacje pozarządowe wyspecjalizowane w pomocy osobom bezrobotnym. To te instytucje będą startowały w konkursach – przyszły właściciel szkoły tańca nie będzie musiał sam składać wniosku o dotacje i przechodzić skomplikowanej procedury aplikowania o pieniądze.