statystyki

Czy zamawiający zwraca wadium wraz z należnymi odsetkami

autor: Sebastian Koczur30.04.2009, 14:05; Aktualizacja: 30.04.2009, 14:08

Czy wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzonego rachunku bankowego?

Reklama


Reklama


Przedsiębiorca wnosi wadium, gdy chce wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Od przedsiębiorcy, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych wymagają, aby w wybranych trybach postępowania wnosił wadium, w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania. Wadium zabezpiecza przede wszystkim interesy zamawiającego, na wypadek odstąpienia wykonawcy od zawarcia umowy.

W konsekwencji zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia przekracza ustawowo przewidziane wartości, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: n pieniądzu,

● poręczeniach bankowych,

● poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

● gwarancjach bankowych,

● gwarancjach ubezpieczeniowych,

● poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wadium wnoszonego przez wykonawcę w pieniądzu wpłaca się je przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na swoim rachunku bankowym.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zamawiający zwraca wykonawcy niezwłocznie wadium, jeżeli upłynął termin związania ofertą bądź zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy lub też zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama