Kiedy, w przypadku transgranicznego połączenia spółek handlowych, wspólnik spółki krajowej może żądać odkupu jego udziałów lub akcji?
W sposób odmienny niż w przypadku krajowego połączenia art. 5164 par. 1 kodeksu spółek handlowych uregulował kwestię warunków ogłoszenia planu połączenia. O ile w pierwszym przypadku plan połączenia należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie połączenia, o tyle w razie połączenia transgranicznego spółka powinna ogłosić plan nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia tej spółki, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.
W procedurze połączenia transgranicznego wyłączony został, na mocy art. 51616 k.s.h., uproszczony tryb łączenia. Stosowany jest on w razie łączenia się spółek z o.o., których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób. Umożliwia odformalizowanie procedury w zakresie wymogu ogłoszenie planu połączenia, konieczności badania planu przez biegłego oraz wymogu zawiadomienia przez zarząd wspólników o zamiarze połączenia, pod warunkiem że w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego żaden wspólnik nie zgłosi sprzeciwu spółce. Można z powodzeniem stwierdzić, że i tak tryb ten nie znalazłby zastosowania, albowiem połączenia transgraniczne obejmują spółki o zdecydowanie silniejszym i rozbudowanym potencjalne udziałowym.