KRZYSZTOF POLAK

Z tegorocznych badań kancelarii BSJP i Taylor Wessing wynika, że Pomorze to dla inwestujących w energetykę wiatrową bardzo atrakcyjny region. Czy inwestorzy mogą liczyć na wsparcie swoich zamierzeń przez władze województwa?

JAN KOZŁOWSKI

Ważnym kierunkiem działań samorządu województwa pomorskiego jest tworzenie warunków dla rozwoju i modernizacji sektora energetycznego, w tym energetyki odnawialnej, również poprzez rozwój energetyki wiatrowej. Inwestorzy jak najbardziej mogą liczyć na wsparcie władz samorządowych różnego szczebla w tym zakresie, o ile realizacja tego typu inwestycji jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska. Należy również pamiętać o obowiązujących procedurach związanych z udostępnianiem społeczeństwu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Rozwój odnawialnych źródeł energii na Pomorzu został przedstawiony w ważnych dokumentach strategicznych takich jak Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych w województwie pomorskim na lata 2007–2025, a także innych pozostających obecnie w fazie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Czy rozwój energetyki wiatrowej w województwie pomorskim jest korzystny dla tego regionu?

Specyfika gospodarki energetycznej naszego regionu oraz jego potencjał sprawiają, że województwo pomorskie jest predysponowane do wdrożeń nowoczesnych technologii wielu odnawialnych źródeł energii, w tym energii produkowanej w farmach wiatrowych. Dokładamy starań, aby przodująca rola naszego województwa w tym sektorze umożliwiła Polsce spełnienie wymagań określających 15 proc. udziału zużycia energii z OZE w energii finalnej w 2020 r., zawartych w unijnym pakiecie energetycznym „3x20” oraz w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.

Należy jednak pamiętać, że z punktu widzenia przedsiębiorstw energetycznych wprowadzana do systemu elektroenergetycznego energia pochodząca z farm wiatrowych jest uciążliwa dla operatorów tych systemów, ze względu na zmienność produkcji, zależną od siły wiatru. Z drugiej strony, wymagania unijne jak również możliwość rozwoju społeczno-gospodarczego towarzyszącego rozwojowi energetyki wiatrowej powodują, iż przynosi to regionowi wymierne korzyści.

Jakie są oczekiwania i wymagania władz województwa wobec inwestorów zainteresowanych energetyką wiatrową?

W chwili obecnej inwestycje mające na celu realizację nowych farm wiatrowych cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki obowiązującemu w Polsce systemowi handlu „zielonymi” certyfikatami. Pamiętajmy, że tak naprawdę przychody właścicieli farm wiatrowych w znacznej części uzyskiwane są poprzez system obrotu certyfikatami, który w ostatecznym rozrachunku finansują odbiorcy końcowi. W takim stanie rzeczy, inwestorzy farm wiatrowych powinni również partycypować w rozwoju innych przedsięwzięć energetycznych realizowanych na terenie ich działania. W pierwszej kolejności chodzi o zaangażowania mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Jako samorząd oczekujemy, że część zysków z produkcji zielonej energii z farm wiatrowych powinna zostać przeznaczona na nowe inwestycje energetyczne w danym rejonie województwa. Takie podejście wymaga od władz lokalnych podejmowania stosownych negocjacji na wstępnym etapie inwestycyjnym. Jestem przekonany, że stanowisko to podzielają również władze gminne i powiatowe na Pomorzu.