MARIUSZ GAWRYCHOWSKI

ALEKSANDRA RUTKOWSKA

Na mocy zapisów umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Instytucją Wdrażającą Działanie 4.3 Programu Operacyjne- go „Kredyt Technologiczny” wniosek o kredyt technologiczny można złożyć w każdym banku komercyjnym, który podpisał tę umowę. Oczywiście bank musi także wprowadzić w swojej ofercie taki produkt, przygotować procedury i dokumentację wewnętrzną, a także przeszkolić kadrę. Niektóre banki już przyjmują wnioski o kredyt technologiczny. Lista takich banków znajduje się na stronie internetowej: www.bgk.com.pl. Nasz bank niezwykle starannie przygotował się do wdrażania kredytu technologicznego i już są tego efekty. Nasi dwaj Klienci, jako pierwsi na rynku bankowym otrzymali promesy premii technologicznych z BGK. Przygotowujemy się do podpisania z nimi umów o kredyt technologiczny.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny różni się w sposób zasadniczy od procedury ubiegania się o normalny kredyt inwestycyjny, gdyż kredyt technologiczny jest swoistym novum na rynku bankowym. Po raz pierwszy bowiem banki komercyjne we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stały się elementem systemu absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powstał model współpracy, który można porównać z modelami współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z regionalnymi instytucjami finansującymi.

Czy uzyskanie kredytu technologicznego jest łatwiejsze (pod kątem np. zdolności kredytowej czy oceny ryzyka)?

Banki traktują kredyt technologiczny jako instrument finansowy częściowo subsydiowany i rzeczywiście oceniają inwestycję pod kątem finansowania wnioskowanej kwoty obniżonej o kwotę przyznanej bezzwrotnej premii technologicznej. Oceny tej dokonują na podstawie wystawionej przez BGK promesy premii technologicznej. Ale w chwili obecnej banki z taką oceną mają problem, gdyż premia technologiczna nie jest wypłacana tuż po zrealizowaniu inwestycji (tak jak dotacje w ramach innych programów unijnych), tylko dopiero po osiągnięciu tzw. efektów sprzedażowych, czyli na podstawie wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej. Sytuacja ma się na szczęście poprawić. Czekamy na ustawę, która pozwoli nam spłacać kredyt technologiczny premią technologiczną niezwłocznie po prawidłowym zrealizowaniu i rozliczeniu przez przedsiębiorcę inwestycji technologicznej. Wówczas ocena ryzyka inwestycji technologicznej przez banki z pewnością się poprawi.

Ile czasu trwa uzyskanie kredytu technologicznego?

Odnosząc się do standardowego procesu kredytu inwestycyjnego proces ubiegania się o kredyt technologiczny jest dłuższy, gdyż składają się na niego dwa etapy: po pierwsze: proces ubiegania się o kredyt technologiczny w banku komercyjnym, po drugie: proces ubiegania się o premię technologiczną w BGK. Czyli do czasu standardowego procesu kredytowego w danym banku komercyjnym trzeba dodać czas wnioskowania o premię technologiczną w BGK, a ten może trwać maksymalnie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek o premię technologiczną. Czyli musi być trochę dłużej, ale główna korzyść w postaci uzyskania premii technologicznej powinna tę niedogodność zrekompensować.