● Niedawno w Południowym Koncernie Energetycznym, należącym do Grupy Tauron, oddano do użytku nowy blok o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. Jakie znaczenie dla krajowej energetyki ma ta inwestycja?

– To jedna z dwóch prowadzonych w ostatnim czasie znaczących inwestycji w polskiej energetyce, a równocześnie największy i najnowocześniejszy na świecie blok z kotłem na węgiel kamienny. Z uwagi na wysoką sprawność jednostki, emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery jest o 25 proc. niższa niż w jednostkach wytwórczych, które do tej pory pracowały w Elektrowni Łagisza. Jednocześnie, zarówno dla dwutlenku siarki (SO2), jak i tlenków azotu (NOx), zapewniona została emisja nie wyższa niż 200 mg/Nm3, co odpowiada wymogom dyrektyw UE i jest zgodne z zapisami Traktatu Akcesyjnego.

● Tauron planuje kolejne inwestycje w moce wytwórcze. Jakie z nich są najważniejsze?

– Wkrótce rozpocznie się budowa bloku energetycznego o mocy 50 MW w należącym do PKE ZEC Bielsko-Biała. Wartość tego projektu szacowana jest na ok. 480 mln zł, inwestycja ma być zakończona w 2012 roku.

Kolejne wielkie projekty to budowa energetycznych bloków węglowych w Elektrowni Jaworzno III oraz w Elektrowni Blachownia. W sprawie tego ostatniego projektu podpisaliśmy 30 kwietnia list intencyjny o współpracy z KGHM Polska Miedź. Został już powołany zespół, który do 30 września przygotuje koncepcję realizacji tego przedsięwzięcia.

Razem z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem planujemy budowę zasilanego gazem bloku energetycznego o mocy ok. 400 MW w Elektrowni Stalowa Wola. Inwestycja może być zakończona w 2013 roku.

W przyjętej pod koniec 2008 roku Strategii korporacyjnej na lata 2009–2012 z perspektywą do 2020 roku odbudowa mocy wytwórczych jest określona jako priorytet dla grupy Tauron. Dokument zakłada rozpoczęcie budowy nowych mocy na poziomie 3000 MW do 2012 roku. W znakomitej większości będą to moce na węglu kamiennym. Wszystkie jednostki powstaną z wykorzystaniem najnowszych technologii, gwarantujących znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla oraz wzrost sprawności wytwarzania.

● Jaki jest koszt planowanych inwestycji?

– Coroczne wydatki inwestycyjne firm z Grupy Tauron wynoszą ok. 1,6 mld zł. Do 2020 roku zaplanowaliśmy wydatki inwestycyjne o wartości ok. 30 mld zł na wydobycie węgla, budowę nowych mocy, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz na odtworzenie majątku sieciowego.

● Jakie są największe kłopoty związane z realizacją inwestycji energetycznych?

– Dziś największe problemy związane z rozpoczęciem inwestycji wiążą się oczywiście z pozyskaniem finansowania. Zdobycie środków na inwestycje w energetyce zawsze było dość trudne, np. domykanie finansowania Łagiszy zajęło PKE ponad dwa lata. Są to bowiem duże, kapitałochłonne i długotrwałe przedsięwzięcia. Jest to największa przeszkoda w obecnych czasach kryzysu na światowych rynkach finansowych.

Dodatkowo sam proces rozpoczęcia inwestycji jest długotrwały, co opóźnia faktyczną budowę. Trzeba przygotować i złożyć w odpowiednich instytucjach tysiące dokumentów. Niezbędne jest też wykonanie prac koncepcyjnych, studialnych, badań i ekspertyz oraz prac organizacyjnych, co dodatkowo wpływa na czas realizacji zadań.

● Jak Tauron zamierza sfinansować swoje inwestycje?

– Inwestycje Grupy Tauron będą finansowane ze środków własnych oraz kredytów i pożyczek, aliansów strategicznych oraz środków uzyskanych od inwestorów zewnętrznych pozyskanych na giełdzie.