● Kraje europejskie, w tym szczególnie Polska, stoją przed wyzwaniem zwiększenia efektywności energetycznej i rozwijania odnawialnych źródeł energii. Gdzie kryją się możliwości poprawy efektywności energetycznej?

– Należy w tym celu przyspieszyć procesy zachodzące w polskiej energetyce i ciepłownictwie. Przypomnijmy, że w latach 90. doszło do decentralizacji źródeł ogrzewania – odeszliśmy od dużych, centralnych punktów dostarczania ciepła w stronę punktów mniejszych i działających na lokalne zapotrzebowanie. W ciągu ostatnich pięciu lat obserwujemy tendencję do miniaturyzowania urządzeń dostarczających ciepło. Powoli nabiera też na sile trend do decentralizowania źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Duże elektrownie dostarczające prąd do setek tysięcy odbiorców będą tracić na znaczeniu na rzecz małych elektrowni pracujących dla zaspokojenia lokalnych potrzeb. Te ostatnie coraz częściej będą bazować na odnawialnych źródłach energii. Efektywność energetyczna w Polsce będzie rosnąć, gdy będziemy sprzyjać tym procesom, tworząc i modyfikując prawo, wprowadzając zachęty dla inwestorów, prowadząc kampanie promujące efektywność i efektywne urządzenia.

● Czy poprawa efektywności energetycznej jest możliwa bez odejścia od spalania kopalnych źródeł energii?

– Ostatnie zawirowania na rynkach finansowych i problemy z dostawą rosyjskiego gazu do Europy doprowadziły do nasilenia dyskusji o alternatywnych, w tym odnawialnych, źródłach energii. Ponadto do 2020 r. Komisja Europejska chce zwiększyć udział energii odnawialnej o 20 proc. i jednocześnie zmniejszyć łączne zużycie energii o 20 proc.

W Polsce narasta świadomość, że źródła kopalne kiedyś się skończą. Dlatego Polacy interesują się zakupem kolektorów słonecznych czy pomp ciepła, które – upraszczając – czerpią energię cieplną z ziemi, wód lub powietrza. Największą luką, przez którą tracimy energię i fundusze, są przestarzałe kotłownie wyposażone w nieefektywne urządzenia grzewcze. Jeśli uzyskujemy komfort cieplny za cenę dużych nakładów surowców energetycznych, to mamy do czynienia z nieefektywnością. Stosując zaś nowoczesne kotły kondensacyjne, niejako wyciskamy także dodatkowe ciepło, np. ze spalin, które uwalniane są do atmosfery. Nowoczesne urządzenia na gaz, olej czy drewno pozwalają osiągać oczekiwane efekty grzewcze przy umiarkowanej eksploatacji surowców energetycznych. Stopniowo, małymi krokami, wprowadzajmy więc zmiany, zaczynając od modernizacji kotłowni.