- Wnioskodawca, który uzyskał decyzję odmowną, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć protest bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs. Musi być on rozpatrzony w ciągu miesiąca. W przypadku odrzucenia protestu, wnioskodawca w terminie siedmiu dni może wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do instytucji zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Jego rozpatrzenie powinno nastąpić również w terminie miesiąca. Wyniki oceny projektu w efekcie którejkolwiek fazy procedury odwoławczej są wiążące.

● Czy przedsiębiorcy mają prawo skarżenia decyzji przed wojewódzkim sądem administracyjnym?

- Wnioskodawcy po odmowie przyznania im dofinansowania oraz po wykorzystaniu dostępnej ścieżki odwoławczej, mogą zaskarżyć tę decyzję do sądu. Potwierdził to NSA w uchwale z 22. lutego 2007 r. (II GPS 3/06). Zgodnie z jej treścią, skargę do sądu na rozstrzygnięcie dotyczące wniosku o przyznanie środków unijnych można uznać za dopuszczalną. Mechanizm procedury odwoławczej był m.in. powodem wniosku rzecznika praw obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, w którym powoływał się on na tendencje do unikania przez organy administracyjne kontroli sądowej czynności podejmowanych w ramach procedury aplikacyjnej. Organy te stały na stanowisku, iż procedury mają charakter cywilnoprawny, gdyż w ich efekcie zawierana jest umowa o dofinansowanie. Podmiot starający się o dofinansowanie, jeśli nie jest instytucją publiczną, dba o własne interesy majątkowe. Na etapie wyboru projektu jest on jednak w pewnym sensie klientem instytucji zarządzającej. W miejsce sądu cywilnego wnioskodawcy zyskali więc prawo skarżenia decyzji przed WSA.

● Jaki jest przebieg procedury sądowej?

- Po wykorzystaniu środków odwoławczych przewidzianych w programie operacyjnym i negatywnym wyniku procedury przedsiębiorca w ciągu 14 dni może wnieść skargę do WSA. Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie skargi (od chwili uzupełnienia wszelkich braków formalnych). Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z wyrokiem, może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia WSA wnieść skargę kasacyjną, na której rozpatrzenie NSA ma 30 dni.